RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

PODSTAWA PRAWNA :

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek

publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466).

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215).
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek

oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych

ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków

rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1606).

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie rodzajów szkół i placówek,

w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1478 ze zm.).

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

 1. 1. Bursa nosi nazwę

 

            BURSA SZKOLNA

Adres:

 1. Podmiejska 36,

21-500 Biała Podlaska

 

 1. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej a ponadto
  na pieczęciach i stemplach.

 

 1. Bursa posiada jedną pieczęć urzędową z napisem:

 

BURSA  SZKOLNA w Białej Podlaskiej

 

4 Bursa używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Biała Podlaska.

 

 1. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Biała Podlaska nie posiadającą osobowości prawnej.

 

 1. Bursa realizuje cele i zadania określone w Ustawa z 14 grudnia 2016 roku- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 roku, poz.910 tj.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania

 

 • 2

 

 1. Bursa Szkolna jest placówką koedukacyjną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

 1. Bursa Szkolna zwana dalej “bursą” jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku
  do 24 roku życia.

 

 1. W szczególnych przypadkach do bursy może być przyjmowana młodzież z terenu miasta
  tj. kierowana przez pedagoga szkolnego, kuratora sądowego itp., celem izolacji od patologicznego środowiska rodzinnego.

 

 1. Do bursy mogą być przyjmowani uczniowie niebędący obywatelami polskimi na tych samych zasadach co uczniowie z obywatelstwem polskim.

 

 • 3

 

 1. Głównym celem działalności bursy jest stworzenie wychowankom warunków zapewniających
  im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, społeczny i fizyczny w zgodzie
  z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.

 

 1. Zadania bursy:

1) zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i wychowania w okresie  pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

2) zapewnienie  warunków do nauki w wydzielonych pomieszczeniach, w stałych  porach określonych rozkładem dnia oraz pomocy w nauce w formie samopomocy koleżeńskiej lub pomocy wychowawcy,

3) zapewnienie wychowankom warunków niezbędnych do ich rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  i wolności,

4) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb w tym: ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej,

5) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

6) zapewnienie całodziennego wyżywienia i zakwaterowania,

7) zapewnienie warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i uczestnictwa w kulturze poprzez organizację zajęć,

8) upowszechnianie kultury fizycznej, nawyków stałego uprawiania sportu i turystyki oraz
dbałości o stan zdrowia poprzez organizację zajęć sportowych, rozgrywek i turniejów,

9) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności poprzez udział w pracach samorządu grup i bursy,

10) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, organizacja samoobsługi w stołówce i pokojach mieszkalnych,

11) rozwijanie patriotyzmu, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  językowej, religijnej wychowanków i przestrzeganie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji  Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

12) podejmowanie działań zabezpieczających wychowanków przed dostępem do treści
w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich rozwoju,

13) prowadzenie działań kompensacyjnych, wyrównujących deficyty rozwojowe z wychowankami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

 

 1. Bursa stwarza młodzieży warunki zapewniające bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1) realizację Programu wychowawczo - profilaktycznego,

2) realizację programów własnych,

3) podejmowanie działań wobec młodzieży w sytuacjach zagrożenia,

4) skuteczne rozwiązywanie sporów i konfliktów,

5) właściwą organizację życia w bursie,

6) współpracę z instytucjami wspierającymi pracę bursy.

 

 1. Bursa wspiera wychowanków ze szczególnymi potrzebami edukacyjno – wychowawczymi oraz wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska wychowanka,

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka umożliwiających ich zaspokojenie,

3) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,

4) wspieraniu wychowanków szczególnie uzdolnionych,

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego,

7) prowadzeniu profilaktyki prozdrowotnej i promocji zdrowia,

8) wspieraniu rodziców i wychowawców w szkole w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

9) podejmowaniu działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

10) wspomaganiu w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

 

 1. Bursa może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w bursie celów i treści, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania bursy uwzględniając potrzeby środowiska.

 

 • 4

 

 1. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, innymi placówkami oświatowymi i innymi instytucjami publicznymi (policja, sąd, kluby sportowe itp.) w zakresie:

1) rozwiązywania problemów wychowawczych i trudnych sytuacji życiowych młodzieży,

2) wspólnego ustalania zadań opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do wychowanków wymagających specjalnych metod wychowawczych,

3) analizy osiągnięć i trudności w nauce,

4) rozwiązywania problemów zdrowotnych młodzieży,

5) przeciwdziałania zachowaniom patologicznym.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni i wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach opieki
  i wychowania młodzieży poprzez następujące formy :

1) rozmowy indywidualne rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcami i dyrekcją bursy,

2) zebrania rodziców/opiekunów prawnych zwoływane przez dyrektora,

3) kontakty telefoniczne, listowne a także za pośrednictwem faksu i Internetu  pomiędzy  rodzicami, opiekunami prawnymi a wychowawcami i dyrekcją,

4) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzone w miarę  potrzeb,

5) wyjazdy wychowawców do domów rodzinnych wychowanków po wcześniejszym uzgodnieniu wychowawcy z rodzicami.

 

 1. Rodzice, opiekunowie prawni wychowanków maja prawo do :

1) odwiedzania swoich dzieci w bursie,

2) znajomości statutu bursy i innych dokumentów wewnętrznych regulujących jej funkcjonowanie,

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

4) przekazywania organom nadzorującym bursę opinii na temat jej pracy.

 

 1. Bursa współpracuje ze szkołami, do których uczęszcza młodzież poprzez:

1) konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami,

2) konsultacje z dyrektorami szkół,

3) konsultacje z pedagogami szkolnymi.

 

 1. W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w zależności
  od potrzeb, z innymi właściwymi instytucjami.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy bursy

 

 • 5

 

 1. Organami bursy są:

1) dyrektor bursy,     

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd wychowanków.

 

 

 

 • 6

 

1.Stanowisko dyrektora bursy powierza organ prowadzący placówkę.

 

 1. Dyrektor bursy jest organizatorem całokształtu działalności placówki.

 

 1. 3. Do zadań dyrektora w szczególności należy:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) w przypadku kiedy dyrektor nie może sprawować nadzoru pedagogicznego, czynności
te sprawuje wicedyrektor,

4) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej  kompetencji stanowiących,

6) opracowanie arkusza organizacyjnego placówki,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
 i wychowawcom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

11) współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

12) realizowanie  zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

13) stosowanie środków oddziaływania wychowawczego w stosunku do wychowanków nieletnich, którzy wykazują przejawy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego na terenie bursy lub
w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z ustawą o wspieraniu
i resocjalizacji nieletnich.

 

 1. Dyrektor bursy może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy mieszkańców bursy
  w przypadkach określonych w regulaminie mieszkańca. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.

 

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w bursie wychowawców oraz pracowników
  nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania wychowawców i innych pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wychowawcom i innym pracownikom,

3) występowania i wnioskowania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień dla wychowawców  i pozostałych pracowników bursy,

4) zapewnia pomoc wychowawcom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym.

 

 1. Dyrektor rozstrzyga spory i konflikty interpersonalne zaistniałe na terenie placówki,
  w sytuacjach spornych dyrektor może powołać specjalną komisję do zbadania sprawy lub zwołać w tym celu nadzwyczajne posiedzenie rady  pedagogicznej.

 

 1. Dyrektor bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem wychowanków i związkami zawodowymi.

 

 1. W przypadku nieobecności dyrektora bursy, zastępuje go wicedyrektor.

 

 • 7

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem bursy w zakresie realizacji jej statutowych celów
  i zadań dotyczących wychowania i opieki.

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący bursę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 1. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących :

1) zatwierdza plany i programy pracy placówki,    

2) podejmuje  uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy mieszkańców,

5) ustala sposoby wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.

 

 1. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniuje;

1) organizację pracy  bursy w tym tygodniowy  harmonogram  zajęć,

2) projekt planu finansowego  bursy,

3) wnioski dyrektora  o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych  wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych czynności w  poszczególnych grupach wychowawczych i innych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego.

                                                                                                                        

 1. Rada pedagogiczna wykonując zadania rady bursy, zasięga opinii przedstawicieli rodziców
  i wychowanków w następujących sprawach :

1) wniosków i opinii dotyczących rocznego planu finansowego konta dochodów własnych
 i budżetowego planu  finansowego ,

2) dokonania oceny działalności placówki, jej dyrektora lub innego wychowawcy zatrudnionego 
w bursie, wnioski te mają dla organu prowadzącego charakter  wiążący,

3) występowania z wnioskiem w sprawie organizacji zajęć:

 1. a) dodatkowych,
 2. b) prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. c) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

 

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian oraz uchwala statut placówki.

 

 1. W przypadku dokonania trzech nowelizacji w statucie, rada pedagogiczna upoważnia dyrektora placówki do wprowadzenia tekstu ujednoliconego statutu.

 

 1. Szczegółowy zakres działania rady pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 • 8

 

 1. W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków powołany przez dyrektora bursy.

 

 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,

2) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny,

3) dokonywanie okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych,

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.

 

 1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą :

1) dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

2) wychowawca grupy wychowawczej

3) w miarę potrzeb i możliwości – pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.

                                     

 • 9

 

 1. Samorząd wychowanków zwany dalej “samorządem” tworzą wszyscy wychowankowie bursy.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

 1. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.

 

 1. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem bursy.

 

 1. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi bursy wnioski i opinie we wszystkich sprawach bursy, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw mieszkańców takich jak:

1) prawo do zapoznania się z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania,

3) prawo do organizacji życia bursy umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,                                               

4) prawo  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  i rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

5) prawo wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu, mające na celu kształtowanie u wychowanków postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu  w życiu społecznym.

 

 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, która działa w oparciu
  o regulamin.

 

 • 10

 

 1. W bursie mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

 

 1. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor bursy
  po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

 1. Działalność placówki może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy i stażystów z Urzędu Pracy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy i stażystów określają odrębne przepisy.

 

 • 11

 

 1. Współdziałanie wszystkich organów bursy odbywa się na zasadzie :

1) swobodnego działania każdego organu i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych jednostki lub grupy wewnątrz bursy z zachowaniem zasad podległości służbowej,

3) zapewnienia bieżącej wymiany informacji organów bursy o planowanych działaniach
lub  decyzjach poprzez księgę zarządzeń, tablice informacyjne, zebrania, narady, a także poprzez bezpośrednie kontakty z przedstawicielami  poszczególnych organów.

 

 1. Zasady rozstrzygania sporów.

1) konflikty między samorządem wychowanków a radą pedagogiczną rozwiązuje dyrektor,

2) konflikty między samorządem wychowanków a dyrektorem rozwiązuje rada pedagogiczna,

3) konflikty między dyrektorem a radą pedagogiczną rozwiązuje organ prowadzący placówkę
lub organ nadzoru pedagogicznego,

4) w sprawach spornych wychowanek – wychowawca rozstrzyga wicedyrektor a sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne,

5) sprawy sporne między wychowawcą a rodzicem rozstrzyga wicedyrektor lub dyrektor, którego decyzje są ostateczne,

 

 1. W przypadku nierozwiązanych wewnątrz placówki konfliktów między jej organami, dyrektor
  lub inny organ mają prawo zwrócić się do organu nadzorującego lub prowadzącego placówkę
  o rozpatrzenie sprawy, a jego decyzja w sprawie jest ostateczna.

    

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja

 

 • 12

 

 1. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa kalendarz danego roku szkolnego ogłaszany przez MEiN.

 

 1. Zajęcia w bursie mogą być zawieszone na czas oznaczony z powodu:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją  i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

 1. W czasie zawieszenia zajęć realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych odbywa się
  w systemie pracy zdalnej, umożliwiającym kontynuowanie procesu wychowawczego,
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków.

 

 1. W pracy opiekuńczo-wychowawczej wykorzystuje się środki komunikacji elektronicznej, zapewniające wymianę informacji między wychowawcą, wychowankami i rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka.

 

 • 13
 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji placówki, po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty, zatwierdza organ prowadzący
  w terminie do 31 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji placówki określa się liczbę pracowników bursy : w  tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych wychowawców,
 3. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

 

 1. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 1. 5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy prawo oświatowe.

 

 1. Dopuszcza się tworzenie grup wychowawczych integracyjnych, w których liczba wychowanków wynosi do 20, w tym do 5 wychowanków niepełnosprawnych.

 

 1. Nabór młodzieży do grup integracyjnych i specjalnych odbywa się na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności

 

 1. Wychowankowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi podlegają specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, określonych w indywidualnych planach pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

 1. Pora nocna w bursie trwa od godziny 22:00 do godziny 6:00

1)  Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej.

2) W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą wyznaczona przez dyrektora bursy.

3) Opieka w porze nocnej sprawowana jest w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 1. 10. W bursie obowiązuje następujący rozkład dnia:

 

1) Zajęcia w dniach nauki szkolnej

 

6.00 - 7.30  pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi

6.00 - 8.00  śniadanie

7.30 - 8.00 wyjście do szkoły (praktyki)

8.00 -13.30 nauka własna, czas wolny, zajęcia indywidualne wychowanków rozpoczynających zajęcia szkolne (praktyki) w późniejszych godzinach

13.30 - 16.00 powroty wychowanków ze szkół

14.00 - 16.00 obiad (może być wydawany dłużej w zależności od rozkładu zajęć w szkole)

16.00 - 18.00 nauka własna

18.00 - 20.00 kolacja

18.00 - 21.30 czas wolny, zajęcia własne, zajęcia w grupach                    

21.30 - 22.00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00 - 6.00 – cisza nocna

 

 

 

2) Zajęcia w dniach świątecznych i wolnych od nauki szkolnej

 

6.30 - 7.30 pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi

6.00 - 8.00 śniadanie (przygotowywane we własnym zakresie)

7.30 - 8.00 wyjście na praktyki

8.00 -15.30 nauka własna, czas wolny, zajęcia indywidualne wychowanków pozostających w bursie

15.30 - 16.00 powroty wychowanków z praktyk

14.00 - 16.00 obiad (przygotowywany we własnym zakresie)

16.00 - 21.30 nauka, czas wolny, zajęcia własne, zajęcie w grupach

21.30 - 22.00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu

22.00 - 6.00 – cisza nocna

 

 • 14

 

1.Warunkiem zamieszkania w bursie jest korzystanie z wyżywienia w stołówce  bursy.

 

 1. Opłatę za wyżywienie i pobyt wychowanka w bursie ponoszą rodzice lub opiekunowie, dotyczy to również rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej.

 

 1. Koszt pobytu wychowanka w bursie nie może przekroczyć 50% kosztu utrzymania miejsca,
  do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

 

 1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala organ prowadzący bursę.

 

 1. Wysokość opłat za posiłki, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor bursy
  w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Podstawą do ustalenia kosztów posiłków jest koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie.

 

 1. Dyrektor bursy może obniżyć wysokość opłat za posiłki i zakwaterowanie, jeżeli wychowanek
  z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w bursie.

 

 1. Bursa zapewnia możliwości korzystania z trzech posiłków dziennie.

 

 1. Koszty posiłków kształtują się następująco :

1) wychowankowie – koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie,

2) pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu posiłków spożywają posiłki  nieodpłatnie w ramach oceny organoleptycznej,

3) pozostali pracownicy oraz inne osoby, za posiłki płacą koszt surowca plus  ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe.

 

 1. Ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe ustala dyrektor bursy. Koszt produkcji posiłków oblicza oraz w uzasadnionych sytuacjach aktualizuje  pracownik księgowości.

 

 1. 10. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w placówce jest akceptowana przez organ prowadzący.

 

 1. Nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole w celu udzielania uczniom i ich rodzicom konsultacji wg potrzeb.

 

 1. 12. Dyrektor bursy jest zobowiązany do przekazania informacji, o wysokości stawki żywieniowej do organu prowadzącego, do dnia 20 sierpnia każdego roku.

 

 1. 13. Zasady i organizacja stołówki są określone w dokumencie: Regulamin korzystania
  z wyżywienia w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej.

 

 • 15

 

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych bursa posiada następujące pomieszczenia :

1) stałe i osobne miejsca do odpoczynku, spania i przechowywania przedmiotów osobistego użytku tj. pokoje,

2) pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, plastycznych, rekreacyjnych i sportowych.

3) w miarę możliwości inne.

 

 1. 2. W bursie funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie bursy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Pracownicy

 

 • 16

 

 1. 1. W bursie zatrudnia się pracowników:

1)   dyrektora bursy,

2) pedagogicznych z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami do pracy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze wychowawców,

3) urzędniczych -  główny księgowy,  referent, samodzielny referent ds. osobowo - administracyjnych, technolog żywienia,

4) pomocniczych i obsługi – recepcjonista, majster, pomoc kuchenna, robotnik do prac lekkich,  konserwator, kierowca.

 

 1. W bursie mogą być zatrudniani młodociani pracownicy w celu realizacji przygotowania zawodowego.

 

 1. Pracownicy młodociani realizują przygotowanie zawodowe w zawodzie kucharz. Zasady
  i organizacja praktycznej nauki zawodu są zawarte w Regulaminie praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników bursy określają odrębne przepisy.

 

 1. Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługowych zabezpieczają bezawaryjną pracę urządzeń oraz właściwy stan techniczny pomieszczeń w obiekcie według obowiązujących norm bhp i ppoż.

 

 1. 6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych zabezpieczają całokształt pracy administracyjnej oraz kierują pracą administracyjno-obsługową.

 

 1. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określa dyrektor bursy imiennie każdemu zatrudnionemu według karty opisu stanowiska pracy.

 

 1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwy przebieg procesu wychowawczego
  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków, a w szczególności:

1) wspomaga ich rozwój intelektualny, moralny, estetyczny, fizyczny i społeczny,

2) przygotowuje młodzież do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich
oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym kraju,

3) wyrabia u młodzieży nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę osobistą, psychiczną i otoczenia, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację  czasu wolnego.

 

 1. Obowiązki ogólne i szczegółowe wychowawcy określa zakres czynności zawarty w aktach osobowych.

 

 1. Wychowawca w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej  wychowanka.

 

 1. Wychowawca obowiązany jest do dostępności w bursie w celu udzielania wychowankom i ich rodzicom konsultacji wg potrzeb.

 

 1. Wychowawca, nauczyciel początkujący odbywający przygotowanie do zawodu, jest otoczony opieką mentora, który wspiera go w procesie wdrażania do pracy.

 

 1. Wychowawca w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony nadzoru pedagogicznego oraz właściwych placówek oświatowych.

 

 • 17

 

 1. Dyrektor bursy, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora
  i inne stanowiska kierownicze.

 

 1. Szczegółowe zadania wicedyrektora bursy określa karta opisu stanowiska pracy.

 

 1. Dyrektorowi bursy podlegają: wicedyrektor, główny księgowy, specjalista do spraw administracyjno-osobowych, kierowca, konserwator, pomoc kuchenna, recepcjonista, robotnik
  do prac lekkich, majster.
 2. Wicedyrektorowi podlegają wychowawcy.

 

 1. Głównemu księgowemu podlegają: referent, technolog żywienia.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Wychowankowie

 

 • 18

 

 1. Rekrutacja wychowanków na nowy rok szkoły prowadzona jest zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta

 

 1. O przyjęciu do bursy rozstrzyga dyrektor na podstawie opinii komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Warunki przyjęcia do bursy szczegółowo regulują Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej.

 

 1. Dyrektor bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów w każdym roku szkolnym.

 

 • 19

 

1.Wychowanek ma prawo do:

1) wyrażania opinii, zgłaszania swoich wniosków, uwag oraz propozycji dotyczących wszystkich spraw i problemów zamieszkiwania w bursie i otrzymywania informacji o sposobie
ich rozpatrzenia,

2) korzystania i uzyskiwania pomocy wychowawców, dyrektora bursy oraz samorządu

we wszystkich istotnych sprawach,

3) kandydowania oraz wybierania do organów samorządu bursy,

4) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie
oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach prowadzonych przez placówki
i organizacje środowiskowe,

5) reprezentowania bursy w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami,

6) korzystania z różnych form pomocy w nauce możliwych do realizacji w warunkach bursy,
7) swobodnego dysponowania swoim wolnym czasem zgodnie z przyjętym porządkiem dnia,
8) przyjmowania osób odwiedzających, rodziców i członków rodziny w czasie wolnym po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą ,

9) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności w oparciu o bazę dydaktyczną bursy.

 

 1. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminu mieszkańca oraz postanowień zawartych w statucie bursy, a zwłaszcza:

1) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

2) systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu

i warunków do nauki,

3) przestrzegania przyjętego porządku dnia,

4) przestrzegania zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ppoż. oraz zarządzeń dyrektora bursy obowiązujących w placówce a w szczególności:

 1. a) zgłaszania wypadków oraz wszelkich zauważonych usterek,
 2. b) użytkowania zgodnie z instrukcją sprzętu będącego na wyposażeniu bursy,
 3. c) uzyskiwania zgody wychowawcy na każdorazowy wyjazd lub wyjście,

5) utrzymywania stałej czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach bursy i na terenie wokół bursy,

6) szanowania i chronienia mienia bursy, dbanie o oddany do użytku sprzęt oraz wykazywania inicjatywy w usuwaniu powstałych usterek i uszkodzeń,

7) terminowego uiszczania należności za wyżywienie i zakwaterowanie,

8) dbania o zdrowie swoje i współmieszkańców,

9) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia w odniesieniu do kolegów i wszystkich pracowników bursy,

10) wypełniania powierzonych przez wychowawcę obowiązków wynikających z zamieszkania
w bursie,

11) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed kradzieżą lub zniszczeniem.

 

 1. 3. Prawa i obowiązki wychowanków nie ujęte w statucie określa Regulamin mieszkańca Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej.
 2. W przypadku naruszenia swych praw wychowanek, rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do skargi kierowanej do Dyrektora Bursy Szkolnej, Lubelskiego Kuratora Oświaty lub Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

 

 1. 5. Za całokształt działalności i zachowania w bursie oraz postępy w nauce i frekwencji w szkole;
  za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu; za aktywność we własnym środowisku wychowanek może być nagrodzony

 

 1. 6. Nagrody przyznawane są przez dyrektora bursy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  i samorządu wychowanków na wniosek wychowawców lub opiekuna samorządu wychowanków.

 

 1. Decyzją dyrektora bursy, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców bursy
  na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.

 

 1. 8. Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może być ukarany:

 

 1. 9. O udzieleniu kary i jej rodzaju decyduje zespół wychowawczy oraz rada pedagogiczna.

 

 1. 10. Wychowanek może utracić prawo do mieszkania w bursie z pominięciem stopniowania kar
  za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na społeczność bursy lub złamanie przepisów prawa .

 

 1. 11. O udzielonej karze dyrektor bursy powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka drogą pisemną.

 

 1. 12. Szczegółowy system nagród i kar oraz tryb odwoławczy określa Regulamin mieszkańca Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej.

 

 • 20

 

 1. 1. Wychowanek ma obowiązek dbania o odpowiedni strój i schludny wygląd, powinien nosić strój czysty, estetyczny.

 

 1. 2. Zakazuje się stosowania wyzywającego makijażu, kolczykowania ciała zagrażającego bezpieczeństwu.
 2. 3. Wychowanek ma obowiązek wyłączania dźwięku telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na czas trwania zajęć organizowanych przez placówkę.

 

 1. 4. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie na terenie placówki odbywa się po uzyskaniu zgody dyrektora .

 

 1. 5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego może odbywać się tylko
  za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.

 

 1. Na wyposażeniu bursy znajduje się AlcoBlow – alkotester. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mieszkaniec placówki znajduje się pod wpływem alkoholu, dyrektor lub wychowawca dyżurujący maja prawo poddać wychowanka badaniu w celu ustalenia trzeźwości wychowanka. Z przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową.

 

 • 21

 

 1. Wychowanek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o różne formy pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi  przepisami.

 

 1. Organ prowadzący bursę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego wychowanka z całości
  lub części opłat w bursie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
  lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący może upoważnić
  do tego dyrektora bursy.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

 

 • 22

 

 1. Bursa może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez przyjmowanie darowizn oraz wynajem pomieszczeń bursy.

 

 1. Dochody z darowizn i wynajmu pomieszczeń bursy przekazywane są na konto dochodów własnych.

 

 • 23

 

 1. Placówka jest jednostką budżetową.

 

 1. Działalność placówki jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

 

 1. Placówka powierzonym i nabytym mieniem zarządza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Działalność finansowo – budżetowa i administracyjna bursy prowadzona jest na podstawie odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów.

 

 1. Podstawą gospodarki placówki jest plan finansowy zatwierdzony na każdy rok  kalendarzowy przez  Prezydenta Miasta Biała Podlaska .
 2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

 

 1. Posiadane mienie placówka wykorzystuje wyłącznie do celów i zadań związanych
  z wykonywaną działalnością statutową.

 

 1. Zakup dostaw, usług i robót placówka dokonuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Odpłatność za pobyt dziecka stanowi przychód własny placówki.

 

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych bursy szkolnej upoważniony jest jej dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Radę Miasta Biała Podlaska.

 

 1. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Rady Miasta
  Biała Podlaska

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

 • 24

 

 1. Statut Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej nie może być sprzeczny z Ramowym Statutem Publicznej Bursy.

 

 1. Regulaminy bursy muszą być zgodne z postanowieniami statutu.

 

 1. Zmiany w statucie są podejmowane uchwałą rady pedagogicznej.

 

 1. Zmiany statutu mogą być wprowadzane w przypadku zmian przepisów prawnych,
  na podstawie których statut został opracowany, zmian przepisów wydanych przez władze oświatowe lub w innych przypadkach z inicjatywy każdego z organów bursy.

 

 1. Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków;

1) księgę ewidencji wychowanków,

2) dzienniki zajęć z grupą wychowawczą, 

3) ewidencję obecności całodobowej wychowanków,

4) zeszyty wyjść i wyjazdów wychowanków.  

 

 1. Bursa posiada odrębny rachunek bankowy

 

Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2022 w dniu  27.09.2022 roku.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ