RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

REGULAMIN MIESZKAŃCA BURSY SZKOLNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Celem regulaminu jest uregulowanie zasad funkcjonowania Bursy Szkolnej

ul. Podmiejska 36 , 21-500 Biała Podlaska

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. U. z 1991 roku Nr 95.

§ 2

Ogólne zasady funkcjonowania Bursy , jej podstawowe zadania oraz prawa i obowiązki wychowanków określa Statut Bursy zatwierdzony 24.10.1994 roku przez Kuratora Oświaty 
w Białej Podlaskiej.

§ 3

 1. 1.      W opracowaniu regulaminu udział biorą:

            a)  Rada Pedagogiczna,

            b)  Samorząd Wychowanków.

 1. Zmiany w regulaminie Bursy Szkolnej dokonywane są w porozumieniu 
  Rady Pedagogicznej z samorządem wychowanków i muszą być zaakceptowane 
  przez Dyrektora Bursy Szkolnej.

§ 4

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz  typ

            szkoły, do której uczęszczają.

 1. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami normującymi zasady przebywania w bursie spoczywa na wychowawcy grupy.
 1. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych                w niniejszym regulaminie.

 

DZIAŁ II

ZASADY REKRUTACJI

§ 5

 1. Rekrutacja wychowanków na nowy rok szkolny prowadzona jest zgodnie z: uchwałą Rady Miasta nr V/14/15 z dnia 27 lutego 2015 r. Dz. Urz. Poz. 11332 z dnia 31 marca 2015 r.  w sprawie określania kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
  w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej i internatu w ZSZ nr 1 prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska oraz  zasady rekrutacji placówki.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do bursy winni złożyć w sekretariacie, 
  w ustalonym terminie wypełniony wniosek o kontynuację zamieszkania.
 1. W wyjątkowych przypadkach losowych oraz gdy są wolne miejsca  przyjęcie 
  do Bursy może odbyć się w trakcie roku szkolnego.

§ 6

 1. O przyjęciu do Bursy rozstrzyga Dyrektor na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej.

§ 7

 1. Warunki przyjęcia do bursy szczegółowo regulują zasady rekrutacji na dany rok szkolny.

 

DZIAŁ III

ZAKWATEROWANIE I ZAMELDOWANIE

§ 8

 1. 1.      Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku szkolnego tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego zakończenia.
 2. 2.      Odpłatność za zakwaterowanie ustala organ prowadzący Bursę Szkolną.
 3. 3.      Odpłatność za zakwaterowanie wychowankowie są zobowiązani wpłacić do dnia 10 każdego miesiąca.

             a) Dyrektor Bursy może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na  

                 przesunięcie terminu płatności,

             b)  potwierdzeniem dokonania wpłaty jest kwitariusz przychodowo-ewidencyjny.

             c)  opłaty za zakwaterowanie mogą być uiszczane przez rodziców i opiekunów,

                 przelewem na wskazane konto bursy,

4.  Miesięczna odpłatność za zakwaterowanie ulega zawieszeniu gdy wychowanek  

     odbywa miesięczne praktyki zawodowe poza bursą.

            a)  zgłoszenie nieobecności powinno być dokonane w miesiącu poprzedzającym  

                 wyjazd na  praktyki.

5. Bursa nie zapewnia opieki w okresie ferii zimowych i letnich oraz zimowej 
       i wiosennej przerwy świątecznej zgodnie z organizacją roku szkolnego

       zatwierdzonego przez MEN.

6.   Dyrektor może ustalić dni wyjazdowe, tym samym zobowiązać wszystkich   

     wychowanków  do wyjazdu z Bursy. Decyzję taką (poza nadzwyczajnymi   

      przypadkami) Dyrektor podejmuje w tygodniu poprzedzającym wyjazd.  

7.  Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania np.

     przyjmować uczestników wycieczek, turniejów sportowych itp. jak również

     udostępniać pokoje w okresie ferii lub weekendów. W związku z powyższym  

     wychowankowie bursy na czas swojego wyjazdu mają obowiązek zabezpieczenia

     swoich osobistych rzeczy (przedmiotów) zgodnie z ustaleniami podjętymi przez   

     Dyrektora bursy na daną okoliczność.

             a)  informację o wykwaterowaniu wychowanek otrzymuje  4 dni wcześniej,

             b)  bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nieodpowiednio zabezpieczone.

§ 9

           Nieuiszczenie odpłatności za zakwaterowanie do końca miesiąca może spowodować  
           skreślenie z listy wychowanków.

§ 10

 1. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania w bursie , należy zgłosić tę decyzję 

            wychowawcy na tydzień przed planowanym terminem zwolnienia miejsca i dokonać

            formalności (karta obiegowa) związanych z opuszczeniem placówki.

 1. Decyzję o rezygnacji z zakwaterowania w bursie, w ciągu roku szkolnego, muszą

            potwierdzić rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 11

 1. Każdy wychowanek wprowadzający się do bursy , jest zobowiązany dokonać formalności związanych z zameldowaniem w bursie w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od  dnia przyjazdu. W uzasadnionych przypadkach czas na zameldowanie można wydłużyć do  trzech  miesięcy. Wymóg na podstawie Ustawy 
  z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz.   1306).

 

DZIAŁ IV

WYŻYWIENIE

§ 11

 1. Zapewnienie całodziennego wyżywienia należy do zadań statutowych bursy.
 2. Bursa zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

             a)  w skład porcji śniadaniowej wchodzi tzw. drugie śniadanie.

 1. Wychowankowie, którzy zgłoszą chęć korzystania z wyżywienia w sobotę i niedzielę,

            otrzymują tzw. suchy prowiant, którego koszt jest równy ustalonym stawkom

            żywieniowym.

 1. Normy żywienia określone są zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

            (Dz. U. z 1971 r. Nr 16 poz. 169)

 1. Wychowankowie bursy zobowiązani są do korzystania z przynajmniej dwóch posiłków dziennie - śniadań i kolacji.

§ 12

 1. Odpłatność za wyżywienie należy uiścić do 10 każdego miesiąca. Dowodem dokonania wpłaty jest kwitariusz przychodowo - ewidencyjny.
 1. Opłaty mogą być dokonywane przez rodziców i opiekunów na wskazane konto placówki.
 2. Wychowanek otrzymuje miesięczne karty żywieniowe, których odpowiednie wycinki

            stanowią podstawę do otrzymania posiłku.

 1. Zgubienie kart żywieniowych, bądź ich części , uniemożliwia korzystanie z żywienia.

§ 13

 1. Prawo do zwrotu odpłatności za wyżywienie przysługuje w przypadku:

            a)  wyjazdu do domu spowodowanego chorobą,

            b)  wyjazdu na wycieczkę,

            c)  innych wyjazdów tzw. losowych.

     2. Odpisy za niewykorzystane posiłki uwzględnia się od następnego dnia po zgłoszeniu:

        - od śniadania jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 14.00,

        - od obiadu jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinie 14.00.  

     3. Zwrot nadpłaty kosztów następuje po złożeniu wniosku do Dyrektora Bursy Szkolnej,       

        z naklejonymi kartkami abonamentowymi za niewykorzystane posiłki.

     4. Powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

     5. Szczegółowe zasady dotyczące wyżywienia, określone są w Statucie Bursy Szkolnej

       oraz dokumencie: Zasady korzystania z wyżywienia w Bursie Szkolnej w Białej    
        Podlaskiej.

 

DZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA BURSY SZKOLNEJ

§ 14

Prawa wychowanka Bursy Szkolnej

Wychowanek ma prawo do:

 1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
 1. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych na terenie placówki służących 
  do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
 2. Wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Bursie oraz 
  w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach prowadzonych przez placówki 
  i instytucje na terenie miasta.
 3. Współuczestniczenia w pracach Samorządu Bursy oraz proponowania zmian w celu  

            ulepszania życia w placówce.

 1. Warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed

            wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony oraz 

            poszanowania jego godności.

 1. Zwracania się do wychowawców, dyrektora we wszystkich istotnych sprawach

             i uzyskiwania od nich pomocy.

 1. 7.       Poszanowania godności i własnej odrębności w sprawach osobistych , rodzinnych

            i koleżeńskich.

 1. Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli 
  nie narusza tym dobra innych osób.
 2. Odwiedzania rodziców (opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających zgodnie

            z obowiązującym rozkładem dnia.

§ 15

Obowiązki wychowanka Bursy Szkolnej

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Okazywania szacunku dyrekcji, wychowawcom  i innym pracownikom  
  i mieszkańcom.
 2. Dopełnienia obowiązku meldunkowego w odpowiednim terminie.
 3. Systematycznej nauki i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz optymalnego wykorzystania czasu i warunków do nauki.
 4. Zgłaszania z wyprzedzeniem uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza Bursą oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez rodziców.
 5. Przestrzegania zasad zdrowego trybu życia, nie stwarzania zagrożenia dla zdrowia 
  i życia oraz zgłaszania wychowawcom o wszelkich wypadkach, objawach chorobowych i zwolnieniach lekarskich.
 6. Przestrzeganie rozkładu dnia.
 7. Korzystania z wyżywienia organizowanego w placówce oraz terminowego wnoszenia opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w placówce według ustalonych stawek.
 8. Utrzymywania higieny osobistej, estetyki ubioru, oraz czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych i rekreacyjnych.
 9. Współdziałania w trosce o dobro wspólne, ład i porządek na terenie i wokół bursy, poprzez porządkowe prace indywidualne i zbiorowe.
 10. Przeciwstawiania się przejawom przemocy fizycznej i psychicznej oraz agresywnym,

           wulgarnym i innym niewłaściwym zachowaniom osób przebywających na terenie 
           bursy.

 1. 11.  Poszanowania i ochrony prywatnej własności innych osób i własności bursy.
 2. 12.  Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, zauważonych usterek, awarii oraz zapisywanie ich w zeszycie usterek znajdującym się w recepcji bursy.
 3. 13.  Pokrywanie kosztów spowodowanych zniszczeń.
 4. 14.  Uzyskania zgody wychowawcy i dokonania wpisu w odpowiednim zeszycie wyjść 
  lub wyjazdów i przed każdorazowym wyjściem z bursy( oprócz wyjścia do szkoły)

           i wyjazdem do domu.

 1. Pozostawiania kluczy od głównych drzwi pokoju (tzw. segmentu mieszkalnego)

           w recepcji bursy.

      16. Szanowania i pilnowania klucza magnetycznego, uprawniającego do wejścia na teren  

            placówki.

17. Ponadto wychowanek zobowiązuje się do przestrzegania:

            a)  aktualnych rozporządzeń i poleceń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej lub  

                 Zespołu Wychowawczego oraz poleceń wychowawców,

            b)  ustalonego porządku dnia w placówce, ze szczególnym naciskiem na czas nauki

                własnej  i ciszy nocnej,

            c)  przepisów BHP i przepisów przeciw pożarowych,

            d)  innych wewnętrznych regulaminów, organizujących życie w placówce. (m.in.

                odnoszących się do korzystania z poszczególnych sal, zorganizowanych wyjść,

                konkursów i zawodów).

18. Wychowanek bezwzględnie stosuje się do przestrzegania zakazów:

           a)  przebywania na terenie bursy pod wpływem alkoholu i innych środków

                psychoaktywnych,

           b)  wnoszenia, posiadania, sprzedaży oraz spożywania napojów alkoholowych 
                i używania tytoniu,

           c)  wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i zażywania narkotyków pod każdą

                postacią,

           d)  wnoszenia i posiadania na terenie bursy środków i przedmiotów zagrażających

              życiu i zdrowiu,

           e)  przejawiania zachowań przestępczych (np. kradzież) i nieobyczajnych,

           f)  wynoszenia naczyń, sztućców i żywności ze stołówki,

           g)  przechowywania żywności w pokojach mieszkalnych,

           h)  nieuzasadnionego zamykania się na klucz w pokojach mieszkalnych.

     19.

         a) W trosce o zapewnienie mieszkańcom bursy bezpiecznych i higienicznych warunków

             zamieszkania, wychowawca w obecności innego wychowawcy lub pracownika bursy,

             ma prawo dokonać przeglądu zawartości szafek, szaf i innych przedmiotów

             znajdujących się w pokoju oraz zabezpieczenia przedmiotów i substancji, których

             posiadanie  jest zabronione w świetle postanowień Regulaminu mieszkańca bursy lub

             powszechnie obowiązujących przepisów praw dokonując jednocześnie

             odpowiedniego zapisu.

        b)  Zabezpieczone przedmioty będą zwrócone osobie pełnoletniej w dniu   

              wykwaterowania lub rodzicom / opiekunom prawnych w przypadku wychowanków

              niepełnoletnich, za wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest zabronione

             prawem.

        c)  W przypadku nie odebrania przez osoby uprawnione zabezpieczonych przedmiotów,  

             najpóźniej w dniu wykwaterowania mieszkańca, zostaną one komisyjnie zniszczone.

     20.

          a)  Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców bursy, troskę o ich zdrowie oraz należyty  

               rozwój psychofizyczny na wyposażeniu placówki znajduje się alkotest. Jeżeli

              zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mieszkaniec placówki znajduje się pod

              wpływem alkoholu, Dyrektor lub wychowawca dyżurujący mają prawo poddać

              wychowanka badaniu w celu ustalenia trzeźwości wychowanka.     

              Z przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową.

         b)  W przypadku, gdy wynik badania wskazuje obecność alkoholu w organizmie,

               zastosowanie znajdują zapisy zawarte w: Procedurach postępowania wychowawców

               bursy i metodach współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży

               przestępczości  i demoralizacją oraz Regulaminie mieszkańca bursy.

 Fakt pełnoletniości wychowanka nie zmienia jego praw i obowiązków.

 

ROZDZIAŁ V

SYSTEM NAGRÓD I KAR

§ 16

Nagrody

 1. Nagrody są przyznawane przez Dyrektora bursy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków, na wniosek wychowawców lub opiekuna Samorządu Wychowanków.
 2. Wychowankowie mogą być wyróżniani i nagradzani za:

          a)  wzorowe wypełnianie obowiązków,

          b)  bezinteresowne niesienie pomocy innym,

          c)  sukcesy w konkursach i zawodach,

          d)  aktywność w życiu społecznym bursy,

          e)  szczególne osiągnięcia i pracę na rzecz bursy,

          f)  sukcesy w nauce.

 1. Za wzorową postawę , pracę społeczną i działalność na rzecz Bursy możesz zostać

            nagrodzony:

         a)  pochwałą wychowawcy wobec całej grupy,

         b)  pochwałą dyrektora wobec wychowanków bursy, z powiadomieniem rodziców,

        c)  listem pochwalnym wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora do rodziców,

        d)   listem pochwalnym wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora skierowanym

             do dyrektora szkoły , do której uczęszcza wychowanek i innych instytucji,

        e)   wyróżnieniem w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej.

§ 17

Kary

 1. Wobec wychowanków nie przestrzegających regulaminu przewidziano następujące kary:

            -  praca na rzecz bursy.

            -  upomnienie ustne lub pisemne, udzielone przez Dyrektora lub wychowawcę

                indywidualnie lub wobec innych mieszkańców.

            -  nagana udzielona w formie pisemnej przez dyrektora lub wychowawcę.

            -  orzeczenie pobytu warunkowego, rozumianego jako okres próby, czas szczególnej

                kontroli wychowawczej, w kwestii wywiązywania się z obowiązków 
                regulaminowych, oraz nienaganne postępowanie, zachowanie na terenie placówki.

            -  zawieszenie w prawach mieszkańca na okres przynajmniej 30 dni.

            -  czasowe zawieszenie pobytu wychowanka w bursie na okres jednego miesiąca, gdy

                wychowanek naruszy zasady kary warunkowego pobytu w bursie lub bez tej 
               gradacji za rażące przewinienie.

            -  nie przyjęcie do bursy w następnym roku szkolnym.

 1. Wychowankowie łamiący regulamin mieszkańca, mogą być zobowiązani 
  do wyjazdów z bursy, w dni wolne od nauki.
 2. Wychowanek może  być ukarany w następujących przypadkach:

         a)  naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób,

         b)  stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej,

         c)  wnoszenia, spożywania, oferowania alkoholu, narkotyków lub innych środków

              odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie bursy,

         d)  wnoszenia do bursy petard, gazów łzawiących lub innych przedmiotów         

              zagrażających życiu i zdrowiu,

         e)  powtarzających się negatywnych zachowań w placówce lub uzyskania informacji

                 o nagannym zachowaniu się poza bursą nadesłane przez służby i instytucje pożytku

                 publicznego,

         f)  notorycznie powtarzającego się braku czystości, ładu i porządku w pokojach

              mieszkalnych,

         g)  powtarzającego się i celowego uszkadzania i niszczenia sprzętu i pomieszczeń bursy,

         h)  narażenia mienia bursy, wychowanków i osób trzecich na straty materialne,

         i)  popełnienia kradzieży lub innych czynów karalnych,

         j) uchylania się od pobrania klucza magnetycznego lub celowego uszkodzenia.

§ 18

 1. O udzieleniu kary i jej rodzaju decyduje dyrektor, na wniosek wychowawców, Zespołu Wychowawczego lub Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.
 2. Zastosowanej karze wychowawca zawiadamia wychowanka ustnie, wskazując rodzaj

           naruszenia regulaminu, Statutu, zasad współżycia w grupie, stopień winy   

           wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów, koleżanek i pracowników

           bursy, powiadamiając jednocześnie rodziców / opiekunów wychowanka i szkołę,       

           do której uczęszcza.

 

 1. Od wymierzonej kary wychowanek może odwołać się osobiście, za pośrednictwem

            samorządu wychowanków lub rodziców / opiekunów, do Dyrektora bursy w terminie 
            7 dni od dnia otrzymania informacji o wymierzonej karze. Odwołanie powinno mieć 
            formę pisemną.

 1. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, zasięgając opinii zainteresowanych stron. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 19

 1. W stosunku do wychowanków, wielokrotnie karanych regulaminowo, po wyczerpaniu

            wszystkich środków wychowawczych, może zostać orzeczona kara skreślenia z listy

            mieszkańców.

 1. Za szczególnie rażące naruszenie obowiązków połączone z demoralizacją innych

            i dewastację mienia bursy wychowanek może zostać skreślony z listy jej mieszkańców

            w trybie natychmiastowym (bez stosowania innych kar).

 1. Decyzję o skreśleniu wychowanka z bursy podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej , po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.

§ 20

 1. Tryb postępowania w przypadku usunięcia wychowanka z bursy:

          a)  uchwałę o skreśleniu z listy mieszkańców podejmuje Rada Pedagogiczna. Przed

               złożeniem wniosku wychowawca przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

          b)  Dyrektor bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wydaje decyzję 
               o skreśleniu z listy mieszkańców wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie

               odwołania.

         c)   w przypadku usunięcia wychowanka z listy mieszkańców, Dyrektor powiadamia      

              drogą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych oraz szkołę,

         d)  rodzice, opiekunowie prawni lub wychowanek mają prawo odwołania się od   

              decyzji o usunięciu z bursy do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora

              w  terminie 14 dni. Decyzja Kuratora jest ostateczna,

         e)   w sytuacjach, gdy zachowanie wychowanka zagraża jego życiu, zdrowiu lub

              bezpieczeństwu osób trzecich, wychowanek musi opuścić bursę ze swym rodzicem,

              opiekunem prawnym lub funkcjonariuszem Policji.

§  21

 1. Kary stosowane są odpowiednio w zależności od stopnia winy oraz w sposób     

            uwzględniający konkretny przypadek negatywnego zachowania, a w sytuacjach

            szczególnie drastycznych  z pominięciem ich stopniowania.

 1. Kary powinny być odnotowywane w odpowiednich dokumentach bursy.
 2. Decyzję o powrocie wychowanka do bursy po upływie kary czasowego zawieszenia pobytu w bursie, podejmuje Dyrektor na pisemny wniosek zainteresowanego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespól Wychowawczy lub Radę Pedagogiczną.

 § 22

 1. Jeżeli wychowanek w ciągu roku szkolnego był ukarany warunkowym pobytem,  

           zawieszeniem w prawach mieszkańca lub czasowym zawieszeniem pobytu 
           w placówce, w kolejnym roku szkolnym, na wniosek Rady Pedagogicznej może zostać
           przyjęty do bursy warunkowo.

2. Wychowanek, ukarany skreśleniem z listy mieszkańców bursy, może być przyjęty     

    do bursy w kolejnym roku szkolnym na zasadach pobytu warunkowego, na podstawie

    decyzji Rady Pedagogicznej.

§ 23

 1. Pobyt wychowanka ustaje z powodu:

          a)  ukończenia szkoły,

          b)  rezygnacji ze szkoły,

          c)  zmiany środowiska rodzinnego,

          d) skreślenia z listy mieszkańców.

                                                                   § 24

 1. W przypadku naruszenia swych praw wychowanek, rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do skargi kierowanej do Dyrektora Bursy Szkolnej, Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie lub Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

 

DZIAŁ VI

PRZEPISY ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE ZWIĄZANE

Z ZAKWATEROWANIEM W BURSIE SZKOLNEJ

§ 24

Rozkład dnia

Zajęcia w dniach nauki szkolnej:

6.00 – 7.30        pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi                

6.00 - 8.00         śniadanie

7.30 – 8.00        wyjścia do szkoły (na praktyki)

8.00 – 13.30      nauka własna, czas wolny, zajęcia indywidualne wychowanków

                          rozpoczynających zajęcia szkolne ( praktyki) w późniejszych godzinach

13.30 – 16.00    powroty wychowanków ze szkół

14.00 - 16.00     obiad (może być wydawany dłużej w zależności od rozkładu zajęć w szkole)

16.00 - 18.00     nauka własna

18.00 - 20.00     kolacja

18.00 - 21.30     czas wolny, zajęcia własne, zajęcia w grupach

21.30 - 22.00     toaleta wieczorna , przygotowanie do snu

22.00 - 6.00       cisza nocna

Zajęcia w dniach świątecznych i wolnych od nauki szkolnej:

6.30 – 7.30        pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi                

6.00 - 8.00        śniadanie (przygotowywane we własnym zakresie)

7.30 – 8.00        wyjścia na praktyki

8.00 – 15:30     nauka własne, czas wolny, zajęcia indywidualne wychowanków

                          pozostających w bursie

15.30 – 16.00    powroty wychowanków z praktyk

14.00 - 16.00     obiad (przygotowywany we własnym zakresie)

16.00 - 21.30     nauka, czas wolny, zajęcia własne, zajęcia w grupach

21.30 - 22.00     toaleta wieczorna , przygotowanie do snu

22.00 - 6.00       cisza nocna

 

 

Odwiedziny:

Osób spoza budynku :

poniedziałek – czwartek w godzinach 14.00  - 16.00  oraz 18.00 – 20.00

piątek – niedziela w godz. 15.00- 20.00

Osób mieszkających w tym samym budynku :  w pokojach do godz. 21.30

§ 25

Organizacja pobytu wychowanka w placówce

Wyjścia i wyjazdy

 1. Wyjścia i wyjazdy należy zgłaszać wychowawcy pełniącemu dyżur oraz odnotować fakt opuszczenia placówki w odpowiednim dokumencie (zeszyty wyjść i wyjazdów

            z placówki).

 1. Nie wolno samowolnie opuszczać bursy.
 2. Wyjść do szkoły nie odnotowujemy w zeszytach wyjść.
 3. Wychowanek nie idący do szkoły ma zawsze zgłosić wychowawcy, że zostaje 
  w bursie oraz podać powód nieobecności w szkole.
 4. Wcześniejsze powroty ze szkoły, należy wpisać do zeszytu ewidencji wychowanków,

            znajdującego się w recepcji bursy.

 1. Przyjazdy do bursy w sobotę lub niedzielę, należy wpisać do zeszytu ewidencji

            wychowanków, znajdującego się w recepcji bursy oraz podać godzinę przyjazdu.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo wychowanków, powroty do bursy powinny odbywać się do godziny 21.00. Późniejsze powroty rozpatrywane są indywidualnie.
 2. Wszelkie powroty do bursy po godzinie 22.00 wymagają pisemnej lub telefonicznej zgody rodziców lub opiekunów prawnych i są rozpatrywane  indywidualnie.
 3. Wyjazdy z bursy na wycieczki szkolne, studniówki, zawody sportowe itp. wymagają

            potwierdzenia rodziców, opiekunów prawnych wychowanków.

 1. Uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych poza bursą wymaga pisemnej zgody

             rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. Zasady wyjazdów z bursy określają Procedury zwalniania młodzieży w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej

Nauka własna:

 1. Nauka własna to czas obowiązkowo przeznaczony przez wychowanków na indywidualną naukę.
 2. Nauka własna odbywa się w następujących godzinach: 8.00 - 10.00 – poranna nauka

            własna, 16.00 – 18.00 popołudniowa nauka własna.

3.   Nauka własna powinna odbywać się w następujących pomieszczeniach: pokoje   

      młodzieży, świetlice, biblioteka/czytelnia.

4.  W czasie nauki własnej obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz przemieszczania się

            między pokojami.

5. Wychowankowie mający trudności w nauce mogą korzystać z pomocy koleżeńskiej lub   

    pomocy wychowawców.

6. Do nauki mogą wykorzystywać zasoby punktu udostępniania zbiorów bibliotecznych.

7. Wychowawcy na bieżąco monitorują oceny i frekwencję na zajęciach, mogą zasięgać

         informacji na ten temat u wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów lub 
           pedagogów i psychologów szkolnych.

8. Dwa razy w semestrze dokonywany jest spis ocen i frekwencji, na podstawie informacji

    uzyskanych od wychowanków lub dzienników lekcyjnych.

Sale rekreacyjne i użytkowe:

 1. Z sal rekreacyjnych można korzystać do godziny 21.30.
 2. Należy stosować się do regulaminów poszczególnych sal.
 3. Chęć skorzystania z sali należy zgłaszać wychowawcy odpowiedzialnemu za daną salę i odnotować wejście w odpowiednim dokumencie.

4.   Młodzież może korzystać z pomieszczeń pralni do godziny 21.30.  Nie wolno suszyć

            w pokojach bielizny i garderoby. Do suszenia służą pomieszczenia specjalnie do tego

           przygotowane. Pracownicy nie biorą odpowiedzialności za pozostawioną tam odzież.

      5.   Korzystanie z pralki jest odpłatne,

6. Z pomieszczenia kuchni przeznaczonej dla wychowanków można korzystać 
     do godziny 21.30 i należy bezwzględnie przestrzegać zasad bhp i p.poż.

7.  Wychowankowie mogą korzystać z lodówek udostępnionych przez bursę, jednak są

         zobowiązani do utrzymywania w nich porządku. Pracownicy nie biorą    
           odpowiedzialności za umieszczoną tam żywność.

Porządki:

     1. Wychowankowie są zobowiązani do utrzymywania porządku w zajmowanych przez

         siebie pomieszczeniach mieszkalnych.
     2. Wychowankowie powinni przestrzegać ustaleń wynikających z grafików dyżurów
          porządkowych.
     3. Porządki powinny odbywać się codziennie według potrzeb, oraz raz w tygodniu

         (czwartek) i przed dłuższymi wyjazdami z bursy, bardzo dokładnie i starannie.
     4. W uzasadnionych przypadkach  - przy uwzględnieniu możliwości poszczególnych
          wychowanków – wychowanek może wykonać zlecone prace społeczne – użytkowe na
         terenie bursy.
     5. Dyrektor oraz wychowawca ma prawo wejść do pokojów  wychowanków o każdej   

        porze dnia i nocy.

Osoby odwiedzające:

 1. Osoby z zewnątrz, odwiedzające wychowanków muszą zgłosić swoje wejście 
  w recepcji Bursy oraz zostawić dokument, podać imię, nazwisko i numer pokoju osoby odwiedzanej.
 2. Osoba odwiedzająca z zewnątrz nie powinna zmieniać deklarowanego miejsca odwiedzin.
 3. Wychowankowie w swoich pokojach mogą odwiedzać się do godziny 21.30.
 4. Zmiana miejsca noclegu w bursie (poza swoim pokojem) wymaga uprzedniej zgody

           wychowawcy pełniącego dyżur.

Sprzęt elektryczny:

 1. Wychowankowie mogą posiadać w swoich pokojach następujące urządzenia elektryczne: czajnik elektryczny, opiekacz/toster, suszarkę do włosów, lokówkę/prostownicę, sprzęt grający, sprzęt komputerowy, żelazko.
 2. Na posiadanie innego sprzętu np. lodówki, grzejnika elektrycznego, mikrofalówki 
  itp. wymagana jest zgoda Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku stwierdzenia użytkowania przez wychowanka zabronionego sprzętu, zostanie on zabrany przez wychowawcę i zwrócony właścicielowi w dniu najbliższego wyjazdu do domu, celem wywiezienia z bursy.
 4. Odpowiedzialność za przywieziony sprzęt ponoszą wychowankowie, pracownicy bursy nie odpowiadają za ewentualną kradzież lub zniszczenie w/w sprzętów.

5.   Sprzęt przywieziony do bursy musi być sprawny i użytkowany zgodnie z jego

            przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz zasadami bhp i p.poż.

6.   Nie wolno dokonywać przeróbek i zmian we wszelkiego typu instalacjach
      i urządzeniach oraz użytkować ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

7.   Przed opuszczeniem pokoju należy bezwzględnie dopilnować, aby wszystkie    

     urządzenia zostały odłączone od zasilania.

8.  W przypadku niewłaściwego korzystania z wymienionych sprzętów, wychowanek

    może być pozbawiony prawa posiadania ich w bursie.

 

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2016 r.
 2. Regulamin mieszkańca bursy opracowano w oparciu o Statut Bursy oraz:

         a) Ogólne zasady rekrutacji,

         b) Regulamin korzystania z wyżywienia w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej,

         c) Procedury zwalniania młodzieży w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej,

         d) Regulamin korzystania z zaplecza rekreacyjnego,

         e) Regulamin porządkowy,

         f) Regulamin korzystania z kluczy magnetycznych w Bursie Szkolnej w Białej  

              Podlaskiej.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ