RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Zamierzasz rozpocząć naukę w jednej z bialskich szkół? Mieszkasz na stałe poza Białą Podlaską? Dobrze trafiłeś. Nasza bursa jest dla Ciebie. Tutaj znajdziesz bardzo dobre warunki do nauki i do rozwoju swoich pasji. Możesz liczyć na opiekę i wsparcie wychowawców, dyrekcji i całego personelu.

Regulamin pobytu w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej

w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

 

Postanowienia ogólne

 1. 1.      W bursie mogą być zakwaterowani i przebywać tylko wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. 2.      Do Bursy mogą przyjeżdżać wychowankowie, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywająca w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
 3. 3.      Wychowanek, rodzic, opiekun ma obowiązek poinformować Dyrektora Bursy  o występowaniu w najbliższym otoczeniu wychowanka choroby, stanu kwarantanny  lub nadzoru epidemicznego.
 4. 4.      Po przyjęciu do Bursy Szkolnej wychowankowie zapoznają się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie placówki i są zobowiązani do ich przestrzegania.
 5. 5.      Rodzic/opiekun prawny wychowanka niepełnoletniego i wychowanek pełnoletni jest zobowiązany poświadczyć znajomość Regulaminu pobytu w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.
 6. 6.      Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków przebywających w bursie zobowiązani są do uaktualnienia swoich numerów telefonów.
 7. 7.      W przypadku zmiany numeru telefonu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani  do natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych   do rodzica/opiekuna prawnego.
 8. 8.      Pracownicy bursy, w sytuacjach nagłych, w pierwszej kolejności kontaktują się  z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną.
 9. 9.      Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do każdorazowego odbierania połączeń telefonicznych przychodzących z placówki.
 10. 10.  Pracownicy placówki – w razie potrzeby –mogą kontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi za pomocą adresów mailowych lub komunikatorów internetowych.
 11. 11.  Zaleca się kwaterowanie w jednym pokoju młodzieży będącej: rodzeństwem, uczącej się w jednej szkole lub klasie.
 12. 12.  Przy wejściu do Bursy wszystkich obowiązuje dezynfekowanie rąk (stacja dezynfekcyjna w holu).
 13. 13.  Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, wychowanek powinien posiadać w bursie własne środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, termometr), dbać       o czystość rąk przez ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie.
 14. 14.  Wychowanek zobowiązany jest do utrzymania porządków w użytkowanych  przez siebie pomieszczeniach (sprzątanie, wietrzenie).
 15. 15.  Podczas sprzątania swojego pokoju, wychowankowie powinni zachować podwyższone zasady ostrożności: założyć osłonę nosa i ust oraz rękawiczki, zużyte jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 16. 16.  Wychowankowie korzystający z kabiny prysznicowej, WC, zobowiązani są do ich dokładnego umycia po każdym użyciu.
 17. 17.  Wychowanek w bursie powinien korzystać tylko ze swoich przedmiotów.
 18. 18.  Do bursy należy przywozić tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
 19. 19.  Liczba wychowanków jednorazowo korzystających z pomieszczeń wspólnych,  jest zależna od wytycznych GIS.
 20. 20.  Wychowanków obowiązuje zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. W pomieszczeniach wspólnego użytkowania wychowankowie zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej (maseczka ochronna, rękawice jednorazowe, płyny dezynfekujące), a także powinni zachować dystans 1,5 m.
 1. 21.  Osoby z podejrzeniem infekcji górnych dróg oddechowych podlegają pomiarowi temperatury.
 2. 22.  Wychowanek powinien pamiętać o osłonie ust i nosa podczas kichania i kaszlu.
 3. 23.  W przypadku złego samopoczucia, zaobserwowania u siebie objawów infekcji,lub gdy wychowanek miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie podczas pobytu w placówce, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wychowawcę.
 4. 24.  Opłat za zakwaterowanie i wyżywienie można dokonywać tylko drogą elektroniczną.

 

Nauka / organizacja zajęć / czas wolny

 1. 1.      Ograniczyć przemieszczanie się wychowanków między piętrami.
 2. 2.      W częściach wspólnych takich jak korytarz, schody itp. zaleca się noszenie osłony twarzy.
 3. 3.      W salach ogólnodostępnych, wychowankowie powinni stosować się do przepisów ogólnych,  mówiących m.in. o zachowaniu dystansu społecznego, - młodzież korzysta tylko ze swoich przyborów, lub takich które dostali na własny użytek.
 4. 4.      Wychowankowie powinni ograniczyć spotykanie się towarzysko z większą liczbą osób w swoim pokoju.
 5. 5.      Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa mogą być organizowane zajęcia z młodzieżą.
 6. 6.      W zeszytach wyjść i wyjazdów wychowanków wypisuje wychowawca.
 7. 7.      Wyjścia z placówki, w godzinach popołudniowych, mogą odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Odwiedziny / osoby trzecie na terenie Bursy Szkolnej

 1. 1.      Na czas pandemii wstrzymuje się odwiedziny osób trzecich.
 2. 2.      Jeśli zaistnieje taka sytuacja, osoba trzecia może przebywać jedynie w holu bursy z zachowaniem dystansu 1,5 m. od innych osób oraz musi stosować środki ochrony osobistej.
 3. 3.      Rekomenduje się kontakty telefoniczne z dyrektorem i pracownikami bursy.

 

Spożywanie posiłków

 1. 1.      Wydłuża się czas działania stołówki w bursie.
 2. 2.      Dopuszczalne jest spożywanie śniadań i kolacji w swoich pokojach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
 3. 3.      Dyżurujący wychowawca kontroluje liczbę osób przebywających w stołówce.
 4. 4.      Jednorazowo w stołówce może przebywać ograniczona liczba osób ustalona przez dyrektora, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. 5.      Konieczne jest systematyczne czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie przebywającej w stołówce.
 6. 6.      Posiłki wydawane są indywidualnie razem ze sztućcami.
 7. 7.      Podczas posiłków wychowankowie siadają przy stolikach z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

 

Wyposażenie placówki  związku z sytuacją epidemiczną

 1. 1.      Bursa Szkolna wyposażona jest w dozowniki do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, w stołówce i na każdym piętrze.
 2. 2.      W budynku bursy, na parterze są wyznaczone miejsca, będące izolatkami.
 3. 3.      Bursa ma pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej (fartuchy, rękawice, maseczki, przyłbice, płyny dezynfekujące).
 4. 4.      Bursa posiada termometry i dezynfekuje je według wytycznych. Termometr bezdotykowy po każdej zbadanej grupie, inny termometr każdorazowo.
 5. 5.      Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

 

Pomieszczenia wspólne, ogólnodostępne

 1. 1.      W świetlicach powinna przebywać ograniczona liczba osób pod nadzorem wychowawcy.
 2. 2.      Klucz do kuchni młodzieży znajduje się u wychowawców, którzy kontrolują liczbę przebywających tam w danej chwili wychowanków.
 3. 3.      Pomieszczenia powinny być często czyszczone, sprzątane, dezynfekowane i wietrzone.
 4. 4.      W pomieszczeniach 201,501obowiązuje regulamin umieszczony w ogólnodostępnym miejscu.
 5. 5.      Lodówki dostępne są tylko w pomieszczeniach: 201, 501
 6. 6.      W pomieszczeniach wspólnych umieszczone są karty kontroli dezynfekcji, w których odnotowuje się czas sprzątania, odkażania danego pomieszczenia
 7. 7.      Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet – raz w tygodniu.

 

Zasady pracy wychowawców i pozostałych pracowników w Bursie Szkolnej

 1. 1.      Wychowawcy i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony

            osobistej –jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos oraz przyłbice.

 1. 2.      Dyrektor bursy zapewnia sprzęt i środki do higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, monitoruje zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 2. 3.      Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby nikogo nie narażać na wdychanie oparów.
 3. 4.      Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz wychowawcami.
 4. 5.      Wychowawcy i pozostali pracownicy przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów infekcji.
 5. 6.      Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, lub sami podlegają tym obowiązkom –nie mogą przychodzić do pracy i mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora bursy.
 6. 7.      Wychowawcy mają obowiązek zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce i wyjaśnić, dlaczego zostały one wprowadzone.
 7. 8.      Wychowawcy mają obowiązek przypominania wychowankom o zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii i dopilnowania aby stosowali się do tych zasad.
 8. 9.      Wychowawcy mają obowiązek śledzić na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne       i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.
 9. 10.  Wychowawcy i pozostali pracownicy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności zawarte w niniejszej procedurze.
 10. 11.  Każdy pracownik zobowiązany jest do wzmożonej czujności i uwagi w stosunku                         

     do wychowanków.

 

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia

u wychowawcy / wychowanka

 1. 1.      Jeżeli wychowawca/wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu (izolatce).
 2. 2.      Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu co wychowanek powinien zachować dystans minimum 2 m. i stosować środki ochrony osobistej.
 3. 3.      Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu  niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego stawienia się w placówce                  i odebrania dziecka.
 4. 4.      Należy monitorować samopoczucie osób przebywających w izolacji.
 5. 5.      W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 6. 6.      W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w izolatce i skorzystać z teleporady medycznej, bądź udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu, unikając transportu zbiorowego.
 7. 7.      Wychowanek pełnoletni może opuścić placówkę tylko z osobą towarzyszącą.
 8. 8.      W przypadku zaistnienia sytuacji jak w pkt. 5 należy poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek oraz ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Opracowano na podstawie wytycznych:

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.   poz. 59 ze zm.),

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6        poz. 69 ze zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn.zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493),

7. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

8. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 roku.

9. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ