RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 

Rozdział I
Tryb postępowania
1. Prawo do ubiegania się o przyjęcie do bursy mają  uczniowie polscy i zagraniczni szkół

 

   znajdujących się na terenie miasta: szkół podstawowych,

 

   ponadpodstawowych, w tym uczniowie wymagający

 

   stosowania specjalnej organizacji nauki,  metod pracy i wychowania oraz słuchacze

 

   kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych , w wieku do 24 lat.
2.  O miejsce w bursie mogą ubiegać się również uczniowie, którzy uczęszczają do szkół poza

 

     miastem Biała Podlaska usytuowanych w najbliższej okolicy (ok. 40 km.), jeżeli wymaga

 

     tego sytuacja rodzinna lub w miejscowości gdzie znajduje się szkoła, nie ma bursy.
3.  Miejsce w bursie przyznaje się na dany rok szkolny.
4.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata

 

     niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
5.  Młodzież pełnoletnia i niepełnoletnia zwana dalej kandydatami, jest przyjmowana do

 

     Bursy Szkolnej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
6.  O przyjęciu do bursy rozstrzyga Dyrektor.

 

 

 

Rozdział II
Komisja rekrutacyjna

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
2.  Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor w każdym roku szkolnym, na posiedzeniu
     Rady Pedagogicznej i wyznacza przewodniczącego komisji.
3.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
  niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 


Rozdział III
Dokumenty składane przez kandydata

 

1. Warunkiem przyjęcia do bursy kandydata jest złożenie do Dyrektora wniosku.

 

2. Wniosek o miejsce w bursie powinien zawierać:

 

 • Imię , nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru Pesel serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców,
 • Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego- adres miejsca zamieszkania kandydata,
 • Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata, a przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają.

 

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
    o których mowa w punkcie 4.
4. Oświadczenia o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
5. Osoby już zamieszkujące w placówce, składają oświadczenie o kontynuacji
    zamieszkania w kolejnym roku szkolnym i mają pierwszeństwo w przyjęciu do bursy

 

    szkolnej.

 

 

 

Rozdział IV
Terminy składania dokumentów oraz postępowania kwalifikacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Terminy składania dokumentów oraz  postępowania kwalifikacyjnego do Bursy Szkolnej  

w Białej Podlaskiej  w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp

Czynności

Terminy

 

1.


Składanie wniosków przez kandydatów już mieszkających

 


do 30 czerwca 2020r.

 

2.

 

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez placówkę ubiegających się o przyjęcie po raz pierwszy

 

 

do 17 sierpnia 2020r.

 

3.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

20-21  sierpnia 2020r.

 

4.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów

 

24 sierpnia 2020r., godz. 10.00

 

 

5.

 

Postępowanie uzupełniające


do 28 sierpnia 2020r.

 

6.

 

Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego

 

 

31 sierpnia 2020r.

godz. 10.00

 

 

 

 

 

Rozdział V
Wyniki rekrutacji

 

1. Wyniki rekrutacji są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Bursie i dostępne pod numerem
    telefonu (83) 341 64 71 lub (83) 341 64 72 ;

 

2. Bursa nie wysyła pisemnych powiadomień o wynikach rekrutacji.

 

3. Jeżeli uczeń przyjęty do bursy nie zgłosi się do 02.09.2020 roku do godziny 18.00 i nie zostanie przekazana żadna informacja w/s zakwaterowania, uznaje się, że uczeń zrezygnował z mieszkania w bursie.

 

 

 

 Rozdział VI
Kryteria przyjmowania kandydatów

 

1. Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy, kandydatów ubiegających się o miejsce po raz

 

    pierwszy, przysługuje:

 

 

Lp.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Kandydat jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej

8

Zaświadczenie
z placówki opiekuńczo -wychowawcze

2.

Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w odległości uniemożliwiającej lub utrudniającej codzienny dojazd

6

Oświadczenie

3.

Kandydat jest uczniem/słuchaczem szkoły publicznej

 

4

Zaświadczenie ze szkoły publicznej

4.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150%kwoty,
o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

2

Oświadczenie

 

 

 

 

2.Po wyczerpaniu w/w kryteriów o przyjęciu do bursy decyduje data złożenia wniosku lub

 

   szczególna sytuacja losowa ( np. pożar domu, śmierć rodzica ).

 

3.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, którymi dysponuje bursa,

 

   dodatkowo będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

w przypadku kandydata niepełnoletniego;

 

 

Lp.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Niepełnosprawność kandydata

10

Orzeczenie lekarskie

lub orzeczenie z PPP

2.

Niepełnosprawność jednego z rodziców

10

Orzeczenie lekarskie

3.

Niepełnosprawność obojga rodziców

10

Orzeczenie lekarskie

4.

Niepełnosprawność rodzeństwa

10

Orzeczenie lekarskie

5.

 

Rodzic samotnie wychowujący dzieci

10

Oświadczenie

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

Oświadczenie

7.

Wielodzietność rodziny( min. troje dzieci)

10

Oświadczenie

 

 w przypadku kandydata pełnoletniego ;

 

Lp.

 

Kryterium

Liczba punktów

 

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

10

Oświadczenie

2.

Niepełnosprawność kandydata

10

Orzeczenie lekarskie

lub orzeczenie PPP

3.

Niepełnosprawność dziecka kandydata

10

Orzeczenie lekarskie

4.

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

10

Orzeczenie lekarskie

5.

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

10

Oświadczenie

 

 

 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym

 

   etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeżeli placówka nadal

 

   dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana

 

   pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

  

 

Rozdział VII
Procedura odwoławcza

 

1. Kandydat, który nie został przyjęty do bursy, w terminie 7 dni od dnia podania do
    publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do 
    komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
    kandydata do bursy.

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica lub kandydata
    pełnoletniego z wnioskiem o podanie przyczyny odmowy przyjęcia.

 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść od dyrektora odwołanie od
    rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Rozdział VIII
Wykaz załączników:

 

1. Zał. nr 1; Oświadczenie o trudnościach związanych z codziennym dojeżdżaniem do szkoły.
2. Zał. nr 2 ; Oświadczenie o dochodach.
3. Zał. nr 3 ; Zaświadczenie ze szkoły publicznej.
4. Zał. nr 4; Zaświadczenie z placówki opiekuńczo-wychowawczej.
5. Zał. nr 5; Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzica , rodzeństwa.

 

6. Zał. nr 6; Oświadczenie rodziców o posiadaniu wielodzietnej rodziny.
7. Zał. Nr 7; Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ