RECEPCJA: 83 341 64 72 bialskabursaszkolna@gmail.com

Regulamin korzystania z kluczy magnetycznych

w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej

 

§1

 1. Bursa Szkolna, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w placówce, wprowadza elektroniczny system zabezpieczenia wejścia do budynku.
 2. Drzwi wejściowe do placówki wyposażone są w zamek elektromagnetyczny, otwierany za pomocą klucza magnetycznego.
 3. Klucz magnetyczny umożliwia otwarcie drzwi po uprzednim zbliżeniu go                 do czytnika. Prawidłowe zbliżenie powoduje odblokowanie drzwi.
 4. W  razie problemów z kluczem,należy posłużyć się wideo domofonem - zadzwonić i zgłosić problem pracownikowi recepcji i wychowawcy.

§2

 1. Klucz magnetyczny pozostaje własnością Bursy Szkolnej.W chwili wydania jest            

             indywidualnie przypisany do wychowanka i nie może być odstępowany, ani 

              użyczany innym osobom.

 1. Klucz magnetyczny uprawnia wychowanka do wejścia na teren Bursy Szkolnej    

                  w Białej Podlaskiej.

 1. Pobranie i korzystanie z klucza jest obowiązkowe.
 2. W przypadku nie pobrania klucza, grożą kary regulaminowe.
 3. Wychowanek zobowiązany jest do pilnowania klucza, chronienia go przed zniszczeniem, zgubieniem lub kradzieżą.
 4. Wychowanek ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nieprawidłowości i szkód  powstałych z powodu niewłaściwego korzystania z klucza lub udostępniania go osobom nieupoważnionym.

§3

 1. Opłata za klucz magnetyczny, powinna być dokonana w kasie bursy, w terminie  do 10 września.
 2. Opłata w postaci kaucji  zwrotnej wynosi 20 zł.
 3. Wydanie klucza następuje po okazaniu dowodu wpłaty u wychowawcy grupy.
 4. Kaucja stanowi zabezpieczenie bursy, na wypadek zagubienia lub uszkodzenia klucza,powstałych z winy wychowanka.
 5. Klucz podlega zwrotowi w dniu zakończenia roku szkolnego. W przypadku rezygnacjiz mieszkania w bursie lub udzielonej kary regulaminowej związanej              z dojazdami lub skreśleniem z listy mieszkańców bursy, w dniu wykwaterowania z placówki.
 6. Zwrot kaucji następuje w kasie bursy.

§4

1.Utrata klucza magnetycznego:

a) fakt zniszczenia lub zgubienia klucza, należy bezzwłocznie zgłosić osobiście

do osoby administrującej kluczami magnetycznymii pobrać jego duplikat,

                 b)pobranie duplikatu jest obowiązkowe,

                 c) koszt wydania duplikatu wynosi 20 złotych,

    d) zgłoszenie zagubienia lub uszkodzenia klucza powoduje jego zablokowanie.

§5

1. Wszelkie problemy związane z używaniem klucza należy zgłaszaćosobiście

do administratora kluczy magnetycznych.

2.  Korzystanie z kluczy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3.  Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ