Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej ulica Podmiejska 36

Statut bursy

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

1. Bursa nosi nazwę

 

            BURSA SZKOLNA

Adres :  BIAŁA PODLASKA

            ul. Podmiejska 36

 

2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej   a ponadto na pieczęciach i stemplach.

3. Bursa posiada jedną pieczęć urzędową z napisem:

 

BURSA  SZKOLNA

w Białej Podlaskiej

 

3.1 Bursa używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska  Biała Podlaska.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

6. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Biała Podlaska nie posiadającą osobowości prawnej.

7. Bursa realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych  wydanych na jej podstawie.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania

 

§ 2

 

1. Bursa Szkolna jest placówką koedukacyjną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom                  w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Bursa Szkolna zwana dalej “bursą” jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom  klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania  specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.

3. W szczególnych przypadkach do bursy może być przyjmowana młodzież z terenu miasta tj. kierowana przez pedagoga szkolnego, kuratora sądowego itp., celem izolacji od patologicznego środowiska rodzinnego.

4. uchylony

5. Do bursy mogą być przyjmowani uczniowie niebędący obywatelami polskimi na tych samych zasadach co uczniowie z obywatelstwem polskim.

 

 

§ 3

 

1.Głównym celem działalności bursy jest stworzenie wychowankom warunków zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, społeczny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w  warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.

2.Zadania bursy:

    1) zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i wychowania w okresie  pobierania nauki
     poza miejscem stałego zamieszkania,

    2) zapewnienie  warunków do nauki w wydzielonych pomieszczeniach, w stałych  porach
    określonych rozkładem dnia oraz pomocy w nauce w formie samopomocy koleżeńskiej lub
     pomocy wychowawcy,

    3) zapewnienie wychowankom warunków niezbędnych do ich rozwoju,  przygotowanie do
    wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich    w oparciu o zasady solidarności,
    demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  i wolności,

   4) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb w tym:

   ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej,

   5) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,

   6) zapewnienie całodziennego wyżywienia i zakwaterowania,

   7) zapewnienie warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i uczestnictwa  w kulturze
     poprzez organizację zajęć,

   8)upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu   i turystyki oraz
   dbałości o stan zdrowia poprzez organizację zajęć sportowych,  rozgrywek i turniejów,

   9) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności  i samorządności
  poprzez udział w pracach samorządu grup i bursy,

10)wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, organizacja samoobsługi w stołówce i pokojach mieszkalnych,

11)rozwijanie patriotyzmu, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej wychowanków i przestrzeganie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

12) podejmowanie działań zabezpieczających wychowanków przed dostępem do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich rozwoju,

13) prowadzenie działań kompensacyjnych, wyrównujących deficyty rozwojowe z wychowankami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

 

3.Bursa stwarza młodzieży warunki zapewniające bezpieczeństwo, zaspokojenie  potrzeb i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii  społecznej poprzez:

  1)realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego,

  2)realizację programów własnych,

  3)podejmowanie działań w  wobec młodzieży   w  sytuacjach zagrożenia,

  4) skuteczne rozwiązywanie sporów i konfliktów,

  5) właściwą organizację życia w bursie,

  6) współpracę z instytucjami wspierającymi pracę bursy,

 

 

 

4. Bursa wspiera wychowanków ze szczególnymi potrzebami edukacyjno – wychowawczymi oraz wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

 

4.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

  1) diagnozowaniu środowiska wychowanka,

  2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka umożliwiających ich zaspokojenie,

  3) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,

  4) wspieraniu wychowanków szczególnie uzdolnionych,

  5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

  6)  podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,

  7) prowadzeniu profilaktyki prozdrowotnej i promocji zdrowia,

  8) wspieraniu rodziców i wychowawców w szkole w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  9) podejmowaniu działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

10)wspomaganiu w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

 

  

5. Bursa może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w bursie celów i treści, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania bursy uwzględniając potrzeby środowiska zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 

 

&4

 

1. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanka, szkołą do której uczęszcza wychowanek oraz z poradnią   psychologiczno-
   pedagogiczną,  poradniami specjalistycznymi, innymi placówkami oświatowymi i innymi instytucjami publicznymi (policja, sąd, kluby sportowe itp.) w zakresie:

 

    1)rozwiązywania problemów wychowawczych i trudnych sytuacji życiowych

    młodzieży,

    2)wspólnego ustalania zadań opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do wychowanków
  wymagających specjalnych metod wychowawczych,

   3)analizy osiągnięć i trudności w nauce,

   4) rozwiązywania problemów zdrowotnych młodzieży,

   5)przeciwdziałania zachowaniom patologicznym.

 

2. Rodzice, opiekunowie prawni i wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach  opieki
   i wychowania młodzieży poprzez następujące formy :

 

   1)rozmowy indywidualne rodziców, opiekunów prawnych z wychowawcami

    i dyrekcją bursy,

   2)zebrania rodziców i opiekunów prawnych zwoływane przez dyrektora,

   3)kontakty telefoniczne, listowne a także za pośrednictwem faksu i Internetu  pomiędzy
  rodzicami, opiekunami prawnymi a wychowawcami i dyrekcją,

   4)inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzone w miarę  potrzeb,

  5)wyjazdy wychowawców do domów rodzinnych wychowanków.

 (po wcześniejszym uzgodnieniu wychowawcy z rodzicami)

 

3. Rodzice, opiekunowie prawni wychowanków maja prawo do :

 

1)odwiedzania swoich dzieci w bursie,

2)znajomości statutu bursy i innych dokumentów wewnętrznych regulujących jej funkcjonowanie,

3)uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

4)przekazywania organom nadzorującym bursę opinii na temat jej pracy.

 

 

4. Bursa współpracuje ze szkołami, do których uczęszcza młodzież poprzez:

1) konsultacje wychowawcami klas i nauczycielami,

2)konsultacje z dyrektorami szkół,

3)konsultacje z pedagogami szkolnymi.

 

5. W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym,

    w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy Bursy

 

 

§ 5

 

1. Organami bursy są:

1)Dyrektor Bursy,     

2)Rada Pedagogiczna,

3)Samorząd Wychowanków.

 

 

§ 6

 

1.Stanowisko Dyrektora Bursy powierza organ prowadzący placówkę.

 

2. Dyrektor bursy jest organizatorem całokształtu działalności    placówki.

 

3.Do zadań dyrektora w szczególności należy:

 

1)kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)realizowanie uchwał rady pedagogicznej bursy podjętych w ramach jej  kompetencji stanowiących,

5)opracowanie arkusza organizacyjnego placówki,

6)dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną bursy i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

7)wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
 i wychowawcom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

8)organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

9)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

10)współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli   w organizacji
     praktyk  pedagogicznych,
11) realizowanie  zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 

 

 

4. Dyrektor Bursy może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy  mieszkańców bursy
  w przypadkach określonych w Regulaminie Mieszkańca.

    Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.

 

5. Dyrektor jest  pracodawcą  dla zatrudnionych w bursie  nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:

 

   1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,

   2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym
   pracownikom,

    3)występowania i wnioskowania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień dla   nauczycieli  i pozostałych pracowników bursy,

    4)zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym.

 

6. Dyrektor rozstrzyga spory i konflikty interpersonalne zaistniałe na terenie  placówki,
 w sytuacjach spornych dyrektor może powołać specjalną komisję  do zbadania sprawy lub zwołać w tym celu nadzwyczajne posiedzenie rady  pedagogicznej.

 

7. Dyrektor bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą   pedagogiczną, samorządem wychowanków i związkami zawodowymi.

 

8.W przypadku nieobecności dyrektora placówki, zastępuje go wicedyrektor.

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem bursy w zakresie realizacji   jej statutowych celów i zadań dotyczących wychowania i opieki.

 

2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów   w obecności
 co najmniej połowy jej członków.

 

4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał, jeżeli są one niezgodne   z przepisami prawa.
O wstrzymaniu uchwały dyrektor powiadamia organ prowadzący bursę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących :

 

1) zatwierdza plany i programy pracy placówki,    

2)podejmuje  uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

3)ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy mieszkańców.
5) ustala sposoby wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.

 

 6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji  opiniuje;

1)organizację pracy  bursy w tym tygodniowy  harmonogram  zajęć,

2)projekt planu finansowego  bursy,

3)wnioski dyrektora  o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych  wyróżnień,

4)propozycje dyrektora  w sprawach przydziału nauczycielom stałych   czynności
 w  poszczególnych grupach wychowawczych i innych prac w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

 

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora  z zajmowanego stanowiska  lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z  innego stanowiska kierowniczego.

                                                                                                                        

8. Rada pedagogiczna  wykonując zadania rady bursy, zasięga opinii przedstawicieli     rodziców
 i wychowanków w następujących sprawach :

   1)wniosków i opinii dotyczących  rocznego planu finansowego konta dochodów własnych
 i budżetowego planu  finansowego ,

   2)dokonania oceny działalności placówki, jej dyrektora lub innego wychowawcy zatrudnionego  w bursie, wnioski te mają dla organu prowadzącego charakter  wiążący,

 3)występowania z wnioskiem w sprawie organizacji zajęć;

    - dodatkowych, określonych w art64 ust.1pkt 2 u. s. o.

    - prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    - rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian oraz uchwala statut placówki.

 

10.W przypadku dokonania trzech nowelizacji w statucie rada pedagogiczna upoważnia  dyrektora placówki do wprowadzenia tekstu ujednoliconego statutu.

 

11. Szczegółowy zakres działania rady pedagogicznej zawiera regulamin rady  pedagogicznej.

 

 

 

§ 8

 

1.  Dyrektor do okresowej oceny sytuacji wychowanków może powołać zespół wychowawczy.  

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

      1)diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,

      2)opracowanie planu pracy na dany rok szkolny,

      3)dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych,

      4)doskonalenie metod pracy wychowawczej.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą :

      1)dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

      2)wychowawcy

     

                                  

 

 

§ 9

 

1. Samorząd wychowanków zwany dalej “samorządem” tworzą wszyscy wychowankowie bursy.

2. Zasady wybierania i działania zarządu samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków.

3. Zarząd samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem bursy.

5. Zarząd samorządu może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi bursy

    wnioski i opinie we wszystkich sprawach bursy, a w szczególności dotyczących

    realizacji podstawowych praw mieszkańców takich  jak:

   1)prawo do zapoznania się z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy,

   2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania,

   3)prawo do organizacji życia bursy umożliwiające zachowanie właściwych   proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,                                               

   4)prawo  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  i rozrywkowej zgodnie

  z własnymi potrzebami i możliwościami   organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

   5)prawo wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6.Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może  podejmować działania z zakresu wolontariatu, mające na celu  kształtowanie u wychowanków postaw prospołecznych  sprzyjających aktywnemu uczestnictwu  w życiu społecznym.

7.Samorzad może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, która działa w oparciu o regulamin.

§ 10

 

1. W bursie mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem  statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje  wyraża  Dyrektor  bursy
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz   po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

3. Działalność placówki może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy  i stażystów z Urzędu Pracy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy  i stażystów określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 11

 

1. Współdziałanie wszystkich organów bursy odbywa się na zasadzie :

  1)swobodnego działania każdego organu i podejmowania decyzji w granicach

  swoich kompetencji,

  2)rozwiązywania sytuacji konfliktowych jednostki lub grupy wewnątrz bursy

  z zachowaniem zasad podległości służbowej,

 3)zapewnienia bieżącej wymiany informacji organów bursy o planowanych działaniach  lub  decyzjach poprzez księgę zarządzeń, tablice informacyjne, zebrania, narady, a także poprzez bezpośrednie kontakty z przedstawicielami  poszczególnych organów.

2. Zasady rozstrzygania sporów.

  1) konflikty między samorządem wychowanków a Radą Pedagogiczną rozwiązuje dyrektor,

  2) konflikty między samorządem wychowanków a dyrektorem rozwiązuje Rada Pedagogiczna,

3) konflikty między dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozwiązuje organ prowadzący          placówkę lub organ nadzoru pedagogicznego,

4) w sprawach spornych wychowanek – wychowawca rozstrzyga wicedyrektor

   a sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

5) sprawy sporne między wychowawcą a rodzicem rozstrzyga wicedyrektor lub dyrektor, którego decyzje są ostateczne,

3.  W przypadku nie rozwiązanych wewnątrz placówki konfliktów między jej organami , dyrektor lub inny organ maja prawo zwrócić się do organu nadzorującego lub prowadzącego placówkę o rozpatrzenie sprawy, a jego decyzja w sprawie jest ostateczna.

    

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja

 

§ 12

 

1. Bursa jest placówką feryjną tak jak szkoła, realizuje swoje zadania przez cały rok  szkolny
 z wyjątkiem ferii letnich i zimowych oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.

2. Za zgodą organu prowadzącego bursa może również prowadzić działalność     w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa kalendarz danego roku szkolnego ogłaszany przez MEN.

 

& 13

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym   określa arkusz organizacyjny bursy  opracowany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

2. W arkuszu organizacji placówki określa się  liczbę pracowników bursy :  w  tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa  wychowawcza. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

4.Liczba wychowanków w grupie masowej nie może przekraczać 35 osób  liczba osób w  grupie wychowawczej specjalnej obejmującej wyłącznie wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej lub oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej,

liczba osób w grupie wychowawczej integracyjnej , w której są wychowankowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym, wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5.Praca w grupach wychowawczych prowadzona jest  w ilości nie mniej niż 49 godzin tygodniowo.

6. Nabór młodzieży do grup integracyjnych i specjalnych odbywa się na podstawie  orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń komisji do spraw  orzekania

o niepełnosprawności.

7.Wychowankowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi podlegają specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, określonych w indywidualnych planach pracy opiekuńczo-wychowawczej.

8. Opiekę w porze nocnej sprawują wychowawcy.

9.W bursie obowiązuje następujący rozkład dnia:

Zajęcia w daniach nauki szkolnej

 

6.00-7.30  pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi
6.00-8.00  śniadanie
7.30- 8.00 wyjście do szkoły (praktyki)
8.00-13.30 nauka własna, czas wolny, zajęcia indywidualne wychowanków rozpoczynających zajęcia szkolne (praktyki) w późniejszych godzinach

13.30- 16.00 powroty wychowanków ze szkół

14.00-16.00 obiad (może być wydawany dłużej w zależności od rozkładu zajęć w szkole)
16.00-18.00 nauka własna
18.00-20.00 kolacja
18.00 – 21.30 czas wolny, zajęcia własne, zajęcia w grupach                    
21.30 22.00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22.00-6.00 – cisza nocna

 

Zajęcia w dniach świątecznych i  wolnych od nauki szkolnej

 

6.30 - 7.30 pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi

6.00-8.00 śniadanie (przygotowywane we własnym zakresie)

7.30- 8.00 wyjście na praktyki

8.00-15.30 nauka własna, czas wolny, zajęcia indywidualne wychowanków pozostających w bursie

15.30-16.00 powroty wychowanków z praktyk

14.00-16.00 obiad (przygotowywany we własnym zakresie)

16.00-21.30 nauka, czas wolny, zajęcia własne, zajęcie w grupach

21.30 22.00 – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22.00-6.00 – cisza nocna

 

 

§ 14

 

1.Warunkiem zamieszkania w bursie jest korzystanie z wyżywienia w stołówce  bursy.

2. Opłatę za wyżywienie i pobyt wychowanka w bursie ponoszą rodzice  lub opiekunowie, dotyczy to również rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej.

3. Koszt pobytu wychowanka w bursie nie może przekroczyć 50% kosztu utrzymania miejsca,
do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

4. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący.

5. Odpłatność za posiłki sporządzane w stołówce bursy ustala dyrektor bursy.  Podstawą

do ustalenia kosztów posiłków jest koszt surowca przeznaczonego na  wyżywienie.

6. Bursa zapewnia możliwości korzystania z  trzech posiłków dziennie.

7. Koszty posiłków kształtują się następująco :

    1)wychowankowie – koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie,

    2) pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu posiłków spożywają posiłki  nieodpłatnie w ramach oceny organoleptycznej,

    3)pozostali pracownicy oraz inne osoby, za posiłki płacą koszt surowca plus  ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe.

8. Ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe  ustala dyrektor bursy.  Koszt produkcji posiłków oblicza oraz w uzasadnionych sytuacjach aktualizuje  pracownik księgowości.

9.Organ prowadzący bursę może zwolnić rodziców albo wychowanka z całości lub części opłat

 przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący może  upoważnić do tego dyrektora bursy.
10.Wysokość dziennej stawki żywieniowej w placówce jest akceptowana przez organ
   prowadzący.
11.Dyrektor Bursy Szkolnej jest zobowiązany do przekazania informacji, o wysokości stawki żywieniowej do organu prowadzącego, do  dnia 20 sierpnia  każdego roku.
12. Zasady i organizacja  stołówki są określone w dokumencie: regulamin  korzystania ze stołówki w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej.

§ 15

 

1. Do realizacji celów i zadań statutowych bursa posiada następujące pomieszczenia :

1) stałe i osobne miejsca do odpoczynku , spania i przechowywania przedmiotów osobistego użytku tj. pokoje,

2) pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, plastycznych, rekreacyjnych i sportowych.

3) w miarę możliwości inne.

2. W bursie funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie bursy.

3. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wychowanków w bursie, wprowadza się klucz magnetyczny uprawniający wychowanków do wejścia do placówki. Klucze magnetyczne wydawane są wychowankom, po pobraniu kaucji zwrotnej, w dniu zakwaterowania. Szczegółowe zasady korzystania z kluczy magnetycznych zawiera regulamin korzystania z kluczy magnetycznych w Bursie Szkolnej w Białej Podlaskiej.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Pracownicy

 

§ 16

 

1. W bursie zatrudnia się pracowników:

pedagogicznych z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami do pracy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze wychowawców,

urzędniczych -  główny księgowy,  referent, specjalista do spraw administracyjno-osobowych, technolog żywienia,

pomocniczych i obsługi –  recepcjonista, pomoc kuchenna, robotnik do prac lekkich,  konserwator, kierowca, dozorca.

2. W bursie mogą być zatrudniani młodociani pracownicy w celu realizacji    przygotowania zawodowego.

3. Pracownicy młodociani realizują przygotowanie zawodowe w zawodzie kucharz. Zasady
i organizacja praktycznej nauki zawodu są zawarte w regulaminie praktycznej nauki zawodu.

4. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników bursy  określają odrębne przepisy.

5. Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługowych zabezpieczają bezawaryjną pracę urządzeń oraz właściwy stan techniczny pomieszczeń w obiekcie według obowiązujących norm bhp i ppoż.

6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych zabezpieczają całokształt pracy administracyjnej oraz kierują pracą administracyjno-obsługową.

7. Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określa dyrektor bursy imiennie każdemu zatrudnionemu według  karty opisu stanowiska pracy.

8. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwy przebieg procesu wychowawczego

    i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków, a w szczególności:

   1)wspomaga ich rozwój intelektualny, moralny, estetyczny, fizyczny i społeczny,

   2)przygotowuje młodzież do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego   i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym  i kulturalnym kraju,

   3)wyrabia u młodzieży nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę osobistą, psychiczną i otoczenia, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację  czasu wolnego.

9.  Obowiązki ogólne i szczegółowe wychowawcy określa zakres czynności zawarty w  aktach osobowych.

10. Wychowawca w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich  zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej  wychowanka.

11. Wychowawca rozpoczynający pracę w placówce, stażysta i  kontraktowy   otoczony jest w bursie opieką metodyczną i merytoryczną ze strony  dyrekcji bursy, wychowawcy  mianowanego lub dyplomowanego.

12. Wychowawca w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej   i  metodycznej ze strony nadzoru pedagogicznego oraz właściwych placówek oświatowych.

 

 

§ 17

 

1. Dyrektor bursy, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko   wicedyrektora
i inne stanowiska kierownicze.

2. Szczegółowe zadania wicedyrektora bursy określa karta opisu stanowiska pracy.

3.Dyrektorowi bursy podlegają : główny księgowy, specjalista do spraw administracyjno-osobowych, wicedyrektor, kierowca,  konserwator,  pomoc kuchenna, recepcjonista, robotnik do prac lekkich.

3.1Wicedyrektorowi podlegają wychowawcy.                                             
 3.2Głównemu księgowemu podlegają : referent, technolog żywienia.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Wychowankowie

                                                                     §  18

1.Rekrutacja wychowanków na nowy rok szkoły prowadzona jest zgodnie z:uchwałą Rady Miasta nr V/14/15 z dnia 27 lutego 2015 roku Dz. Urz. Poz. 11332 z dnia 31 marca 2015 roku.

2. O przyjęciu do bursy rozstrzyga dyrektor na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej.

3. Warunki przyjęcia do bursy szczegółowo regulują zasady rekrutacji.

4. Dyrektor bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów w każdym roku szkolnym.

 

&19

1.Wychowanek ma prawo do;
1) wyrażania opinii, zgłaszania swoich wniosków, uwag oraz propozycji dotyczących wszystkich spraw i problemów zamieszkiwania w bursie i otrzymywania informacji o sposobie ich rozpatrzenia,
2) korzystania i uzyskiwania pomocy wychowawców, dyrektora bursy oraz samorządu we wszystkich istotnych sprawach,
3) kandydowania oraz wybierania zarządu samorządu bursy,
4) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie oraz
w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe,
5) reprezentowania bursy w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami,
6) korzystania z różnych form pomocy w nauce możliwych do realizacji
w warunkach bursy,
7) swobodnego dysponowania swoim wolnym czasem zgodnie z przyjętym porządkiem dnia,
8) przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym a rodziców i członków rodziny
po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą ,
9) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności w oparciu o bazę dydaktyczną bursy.

 

2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminu wychowanka Bursy oraz postanowień zawartych w statucie bursy, a zwłaszcza:

1) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne  ( zgodnie z planem lekcji ),

2) systematycznego uczenia się , wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki,

3) przestrzegania przyjętego porządku dnia,

4) przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż., oraz zarządzeń Dyrektora bursy obowiązujących

w placówce a w szczególności:

a) zgłaszania wypadków oraz wszelkich zauważonych usterek,

b) użytkowania zgodnie z instrukcją sprzętu będącego na wyposażeniu bursy,

uzyskiwania zgody wychowawcy na każdorazowy wyjazd lub wyjście.

5)utrzymywania stałej czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach bursy
 i na terenie wokół bursy,

6) szanowania i chronienia mienia bursy, dbanie o oddany do użytku sprzęt oraz wykazywania inicjatywy w usuwaniu powstałych usterek i uszkodzeń,

7) terminowego uiszczania należności za wyżywienie i zakwaterowanie,

8) dbania o zdrowie swoje i współmieszkańców,

9) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia w odniesieniu do kolegów

 i wszystkich pracowników bursy,

10) wypełniania powierzonych przez wychowawcę obowiązków wynikających

z zamieszkania w bursie,

11)ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed kradzieżą lub zniszczeniem.

3. Prawa i obowiązki wychowanków  nie ujęte w statucie określa  regulamin

    mieszkańca Bursy Szkolnej.

4. W przypadku naruszenia swych praw wychowanek, rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do skargi kierowanej do Dyrektora Bursy Szkolnej, Lubelskiego Kuratora Oświaty lub Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

5.Za całokształt działalności i zachowania w bursie oraz postępy w nauce

i frekwencji w szkole; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu;

 za aktywność we własnym środowisku wychowanek może być wyróżniony:

1)pochwałą wychowawcy grupy lub dyrektora bursy,

2) dyplomem,

3) listem pochwalnym do rodziców i szkoły,

4) dyplomem uznania za udział w konkursach,

5) nagrodą rzeczową,

6) bezpłatną wycieczką.

6. Nagrody przyznawane są przez Dyrektora bursy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i samorządu wychowanków na wniosek wychowawców lub opiekuna Samorządu Wychowanków.

7. Decyzją Dyrektora bursy , wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków w przypadku:

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu, innych wychowanków, nauczycieli, pracowników bursy i innych osób,

2) posiadania, przynoszenia narkotyków, środków odurzających i alkoholu lub przebywania pod ich wpływem na terenie bursy,

3) dewastacji wyposażenia bursy,

4) naruszania godności i nietykalności osobistej wychowanków, nauczycieli, pracowników bursy
 i innych osób,

5) kradzieży,

6) wejścia w konflikt z prawem,

7) nie regulowania opłat za wyżywienia i mieszkanie dłużej niż dwa miesiące

8.Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy grupy,

2) wykonaniem dodatkowych prac na rzecz bursy,

3)pobytem warunkowym na czas określony,

4) wysłaniem do szkoły pisma z wnioskiem o obniżenie sprawowania,

5) upomnieniem lub naganą Dyrektora bursy,

6) zawieszeniem w prawach wychowanka bursy,

7) skreśleniem z listy mieszkańców.

9.O udzieleniu kary i jej rodzaju decyduje zespół wychowawczy oraz Rada Pedagogiczna.

10.Wychowanek może utracić prawo do mieszkania w bursie z pominięciem stopniowania kar za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na społeczność bursy lub złamanie przepisów prawa .

11. O udzielonej karze Dyrektor bursy powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka drogą pisemną.

12.  Szczegółowy system nagród i kar oraz tryb odwoławczy określa Regulamin Mieszkańca Bursy Szkolnej.

 

§ 20

 


1. Wychowanek ma obowiązek dbania o odpowiedni strój i schludny wygląd, powinien nosić strój czysty, estetyczny.
2. Zakazuje się stosowania wyzywającego makijażu, kolczykowania ciała zagrażającego bezpieczeństwu.”

3. Wychowanek ma obowiązek wyłączania dźwięku telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na czas trwania zajęć organizowanych przez placówkę.
4. Fotografowanie , nagrywanie i filmowanie na terenie placówki odbywa się po uzyskaniu zgody dyrektora .

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego może odbywać się tylko za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.
6. Zasady korzystania z komputera oraz przenośnego sprzętu elektronicznego określa regulamin.

7.  Na wyposażeniu bursy znajduje się AlcoBlow – alkotester. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mieszkaniec placówki znajduje się pod wpływem alkoholu, dyrektor lub wychowawca dyżurujący maja prawo poddać wychowanka badaniu w celu ustalenia trzeźwości wychowanka. Z przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową.

§21

 

1. Wychowanek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się  o różne formy pomocy materialnej  na  zasadach określonych odrębnymi   przepisami.

2.Organ prowadzący  bursę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłat za zakwaterowanie w bursie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

ROZDZIAŁ VII

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

 

§ 22

1. uchylony

2. Bursa może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez przyjmowanie darowizn oraz wynajem pomieszczeń bursy.

3. uchylony

4. Dochody z darowizn i wynajmu pomieszczeń bursy przekazywane są na konto dochodów własnych.

5. uchylony

§ 23

1. Placówka jest jednostką budżetową.

2. Działalność placówki jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej   Biała Podlaska.

3.  Placówka powierzonym i nabytym mieniem  zarządza zgodnie zobowiązującymi  przepisami.

4. Działalność finansowo – budżetowa i administracyjna bursy prowadzona jest na podstawie odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów.

 

5. Podstawą gospodarki placówki jest plan finansowy  zatwierdzony  na każdy rok  kalendarzowy przez  Prezydenta Miasta Biała Podlaska .

6. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą  klasyfikacją budżetową.

7. Posiadane mienie placówka wykorzystuje  wyłącznie do celów i zadań związanych  
z wykonywaną  działalnością statutową.

8. Zakup dostaw, usług i robót placówka dokonuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odpłatność za pobyt dziecka stanowi przychód własny placówki.

10. Do składania oświadczeń  woli w zakresie praw i obowiązków  finansowych    i majątkowych bursy szkolnej  upoważniony jest jej dyrektor na podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego przez Radę Miasta Biała Podlaska.

11. Do czynności przekraczających  zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda  Rady Miasta Biała Podlaska

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

1.Bursa prowadzi  dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków;

1) księgę ewidencji wychowanków

2) dzienniki zajęć z grupą wychowawczą    

2. Zasady prowadzenia przez bursę gospodarki finansowej i materiałowej

    określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

STATUT  ZOSTAŁ  OPRACOWANY  NA  PODSTAWIE :

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r

    poz. 25-72 z późniejszymi zmianami;
2. Ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty- Karta

    Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

     (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2008r., Nr 145 poz. 917),

3.Ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
    o  zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009r. , Nr 56 poz. 458 )).

4. Rozporządzenia MEN z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów

    placówek publicznych oraz rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek

    publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach i zasad

    odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

    ( Dz. U. Nr 52 z 2005r, poz.466, 467).

5. Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie

    w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

   (Dz. U. Nr 35 z 2007r poz.222)

6. Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

    Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku.

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002

    roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

    i placówkach z późn. zmianami(z dnia  18.10.2010 r, oraz z  22.07.2011-
    Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 968)

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2013 roku

    w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania

    pracowników samorządowych ( Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

10.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie

    sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

    dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

    oraz rodzajów tej dokumentacji  oraz rozporządzenia zmieniającego z dnia 16 lipca

     2009 r.( Dz. U. z dnia 23 lipca 2009r.)

11.Ustawa z 14 grudnia 2016 roku- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017roku, poz.59)

 

 

 

Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu  7.02.2020 roku.

 

Statut wchodzi w życie z dniem przekazania  do wiadomości członkom rady pedagogicznej.

 

 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

                                                                        ( z ustawy o systemie oświaty… )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„1a.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanków:

W przypadku naruszenia praw wychowanek może złożyć skargę do Dyrektora Bursy Szkolnej z zachowaniem następującego trybu:

1)      złożenie skargi może mieć formę ustną lub pisemną

2)      złożenie skargi może nastąpić w terminie 7 dni od zdarzenia

3)      rozpatrzenie skargi następuje w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia złożenia skargi

4)      odwołanie od decyzji Dyrektora Bursy Szkolnej w przedmiocie rozpatrzenia skargi może nastąpić w terminie 14 dni do organu prowadzącego, za pośrednictwem Dyrektora.”  

    

 

Copyright © 2012 – 2020     Paweł Trzeciak     |    Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ilość gości na stronie:
|     Tyle osób gościło u nas: